Terugblik speerpunten 2018 Platform Reconditionering

Achtergrond 1 januari 2019

Terugblik speerpunten 2018 Platform Reconditionering

In 2018 heeft het Platform Reconditionering zich gericht op onder meer cao, communicatie en opleidingen. 

https://www.flickr.com/photos/statefarm/10994875346/in/photolist-hKzBoj-6x5GA5-8nHwg-2ja41Ym-hKzYx1-2jagETs-Y2tJLM-22c1Ryw-Y4UtyR-4f1ygk-FQ7E9y-264X7NP-22FTABQ-27Z7cgy-Zz2dDy-YZWWeq-BNLstA-KkAH4x-2dA5bd8-2Z6w14-hKzC1b-hKzb4a-hKzBqU-5PNiDx-25d9Cyi-2jb36co-2j984Mh-2jaJ4Ld-2jaGzuj-28Eaeum-FHWoEK-Q5rnvk-EUosdW-oNMgBg-zDFMLR-88yKJf-2jcbrXZ-3bYp9d-234trq2-zSKsrF-zEAkmB-g3Z3Lu-zDFHQV-dgq2Ut-cGUKmu-8xXYB9-VL1y4U-261BKnD-5zpqva-5EKek8

Expert

Cao
Om vakbonden inzicht te geven waarom afwijking  op een aantal punten in het B-deel van de cao noodzakelijk is, is het belangrijk dat vakbonden meer gevoel krijgen bij ons werk. Hoe zit het vak in elkaar? Wat maakt reconditionering anders dan reguliere schoonmaak? Onze contactpersonen bij de vakbonden hebben daarom een aantal schades bezocht. Ook hebben vakbonden, ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen, gesproken met het platformbestuur.
De insteek vanuit reconditionering t.b.v. de cao-onderhandelingen is voorbereid met een werkgroep bestaande uit diverse OSB-leden. In de nieuwe cao (1-1-2019 tot 30 juni 2021) is afgesproken om een pilot te gaan draaien over duurzame inzetbaarheid in de reconditioneringsbranche.

Communicatie
De Nieuwsbrief reconditionering is verschenen in maart 2018. Verder zijn we bezig reconditionering een gezicht te geven. Via berichten van OSB op sociale media zal reconditionering op de kaart gezet worden. Op 19 april 2018 heeft een ledenbijeenkomst (alleen voor OSB-leden) plaatsgevonden en er was een geslaagde brede bijeenkomst op 11 oktober 2018 in Amersfoort.

Lobby
In het kader van de lobby zijn NIVRE en het Verbond van Verzekeraars onze speerpunten. Doel is om als Platform aanspreekpunt/loket te zijn van deze partijen en om de relatie te verbeteren. In 2018 is er contact geweest en hebben gesprekken plaatsgevonden met beide partijen. Met NIVRE is onder andere gesproken over een standaardbestek, dat inmiddels ook beschikbaar is. Dit bestek gaat helpen in een eenduidige uitvraag, maakt het mogelijk om appels met appels te vergelijken. Doel is dat reconditioneerders dit standaardbestek gaan gebruiken en ervaringen gaan delen.

Stichting Salvage
Geerlof van Loo heeft tijdens de brede bijeenkomst in oktober een presentatie gehouden. Hij heeft toegezegd de kwaliteitscriteria te updaten. Het gaat om:

 • opgehaalde punten tijdens de brede bijeenkomst in 2017;
 • gevolgen van de AVG;
 • eisen nevenvestiging gelijk aan hoofdvestiging;
 • transparant sanctiebeleid;
 • up-to-date opleidingseisen. Deze update is inmiddels eind februari 2019 door Stichting Salvage per mail verspreid.

Opleidingen
We hebben er ons voor ingezet dat het opleidingscentrum in Arnhem in 2019 open blijft.
De volgende vergoeding gelden in 2019:

 • Basisopleiding reiniging na calamiteiten incl. onderdeel uitvoering Salvage: via SVS / RAS-bijdrage van 700 euro in 2019 (was 580 euro)
 • Vervolgmodule reiniging na calamiteiten: hogedruk reinigen steen of metaal/kunststof: Via SVS / RAS-bijdrage van 330 euro in 2019 (was 300 euro)
 • Aanvullende module glasbewassing: gevelonderhoudsinstallatie/rolsteiger/permanente hangladder (2 van de 3 examen): Via SVS / RAS-bijdrage van 500 euro in 2019 (was 500 euro)
 • Aanvullende module hoogwerker/IPAF: vrij voor markt / RAS-bijdrage van maximaal 200 euro in 2019 (was 200 euro)
 • Kadermodule salvage en reconditionering: via SVS / geen vergoeding
 • Basisopleiding direct leidinggevenden: vrij voor markt / RAS-bijdrage van 1.400 euro tot 1-7-2019 (was 1.400 euro)
 • Voortraject basisopleiding direct leidinggevenden: vrij voor markt / RAS bijdrage van 400 euro tot 1-7-2019 (was 400 euro)

Check SVS-opleidingen.nl voor meer informatie over onder meer de planning en kosten van de opleidingen.

Facturatieproces
Het OSB-platform Reconditionering heeft met een aantal opdrachtgevers gesproken over het facturatieproces van reconditioneringswerkzaamheden. Eén van de knelpunten waar reconditioneerders tegenaan lopen is het proces van facturatie in de branche en meer specifiek de tijdsduur tussen het einde van de werkzaamheden en het betaald krijgen van de gemaakte kosten. Vooral de procesafspraken en de performance van alle betrokkenen in de keten zijn bepalend voor de termijn tussen operationeel opleveren en het betaald krijgen van de factuur. Denk hierbij aan afgesproken doorlooptijden voor het goedkeuren van kostenoverzichten en procesafspraken rond deelfacturen of deelbetalingen. Met een aantal verzekeraars is deze problematiek besproken en nagedacht over hoe dit soepeler zou kunnen lopen met minder financiële impact voor de reconditioneerders. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een pamflet, dat gedeeld is met de achterban. 

Dit pamflet bestaat uit vier issues mét een oplossingsrichting:

 • zekerheid rondom betaling;
 • doorlooptijd tot aanbod factuur bij verzekeraar (akkoord expert);
 • eigen risico /verhalen van BTW;
 • verwerken Akte van Cessie.

Het pamflet (versie 16-4-2018) is door de achterban te gebruiken tijdens gesprekken met verzekeraars en expertisebureaus over het facturatieproces.

Coördinatie rampen
Het platform heeft gesproken met de Stichting Salvage over een nadere invulling van het nationale rampenplan. De Stichting is positief om samen met het platformbestuur een draaiboek op te stellen. Het concept wordt in juli 2019 besproken met de Stichting Salvage.

Gerelateerd