Maatregelen voor vrij werken van Oekraïense werknemers

Nieuws 5 april 2022

Maatregelen voor vrij werken van Oekraïense werknemers

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Met deze maatregel geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierin staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die zij nu nodig hebben. Als werkgever hoef je voor werknemers uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Je meldt dan wel bij UWV dat de persoon bij jou aan het werk gaat.

Expert

Toegang tot de arbeidsmarkt
De werkgever hoeft geen TWV aan te vragen voor Oekraïners die rechtmatig verblijven in Nederland. Oekraïners moeten wel over de juiste verblijfsdocumenten beschikken als zij in Nederland willen werken.

  • Werkgevers moeten de werknemers die onder de vrijstelling vallen melden bij het UWV.
  • De werkzaamheden mogen niet eerder dan twee werkdagen na de melding gestart worden.
  • T/m 15 april geldt een overgangsperiode:  werkgevers kunnen alsnog een melding doen, ook als de werkzaamheden al eerder begonnen zijn (tussen 4 maart en 1 april). Na 15 april geldt de meldingsplicht twee werkdagen voordat de werkzaamheden beginnen (overtreding wordt beboet op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen).
  • Het aanvragen van een eerdere TWV geldt als een melding.
  • Vrijstelling van de TWV geldt in ieder geval voor Oekraïners die een geldige verblijfstitel hebben.
  • Vanaf medio april wordt de regeling mogelijk uitgebreid naar andere derdelanders - niet Oekraïners - en staatlozen. Deze overgangsperiode/-regeling geldt in eerste instantie t/m 31 mei 2022.
  • De vluchtelingen mogen alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst niet als zzp'er.

Doelgroep van vrijstelling
De vrijstelling voor de TWV geldt voor personen met de Oekraïense nationaliteit die op 23 februari 2022 in Oekraïne verbleven, op of na 27 november 2021 Oekraïne zijn ontvlucht of wanneer zij kunnen aantonen voor 27 november 2021 al in Nederland verbleven. De vrijstelling geldt ook voor staatlozen of derdelanders die op 23 februari 2022 in Oekraïne een geldige verblijfsvergunning hadden of bescherming genoten. Ook komen gezinsleden (huwelijkspartners, minderjarige ongehuwde kinderen en andere naasten familieleden) van de hierboven genoemde personen in aanmerking voor de vrijstelling.

Invullen UWV-formulier
Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Wel moeten werkgevers hen aanmelden bij het UWV. Het formulier waarmee werkgevers de melding moeten doen is nu beschikbaar. BSN blijft nodig; anders kan men niet werken.

Meer weten?
Ga naar www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/ 

Meldingsformulier
Ga naar www.awvn.nl/nieuws/vrij-werken-voor-oekrainers-en-meldingsplicht/

Gerelateerd