Disclaimer en privacy beleid

Disclaimer

De Schoonmakend Nederland heeft deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Schoonmakend Nederland aanvaardt voor mogelijke onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van Schoonmakend Nederland) aan derden doorgeven.

Onder website wordt in deze disclaimer verstaan: www.schoonmakendnederland.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen. 

Privacy beleid
De Schoonmakend Nederland respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Schoonmakend Nederland via het ledensysteem en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schoonmakend Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schoonmakend Nederland
Rompertsebaan 50
Postbus 3265
5203 DG ’s-Hertogenbosch
info@schoonmakendnederland.nl

Verwerken van persoonsgegevens
U kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder dat u daarbij persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Schoonmakend Nederland, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in crm-pakket van Schoonmakend Nederland en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Op het afgeschermde gedeelte van onze website vindt u waardevolle informatie, kunt u documenten downloaden en kunt u zich aanmelden voor de Schoonmakend Nederland Academie en bijeenkomsten. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Schoonmakend Nederland verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van de doelstellingen van Schoonmakend Nederland.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het aanmelden voor cursussen en/of bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgens persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Geslacht
 • Foto

Bewaartermijn
Schoonmakend Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens n.a.v. cursussen worden maximaal één jaar bewaard.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies
Om een goede werking van deze website te bewerkstelligen maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Schoonmakend Nederland verzamelt géén gebruiksgegevens en de vergaarde informatie blijft anoniem.