Standpunt: Stop de armoedeval

Vanwege de hoge marginale belastingdruk levert (meer uren) werken weinig extra inkomen op. Toeslagen en andere vormen van inkomensondersteuning worden door een hoger loon al snel minder of komen te vervallen. De hoge gemiddelde lastendruk op arbeid leidt tot hoge loonkosten voor werkgevers, terwijl werknemers netto minder te besteden hebben.

Schoonmakend Nederland doet daarom de volgende voorstellen:

  • Kom zo spoedig mogelijk tot afschaffing van de toeslagen. Dit past ook in de in het coalitieakkoord uitgesproken ambitie.
  • Laat de koppeling tussen minimumloon en sociale uitkeringen los: mede in het licht van de huidige arbeidsmarktkrapte achten wij dit noodzakelijk om de stap naar werken te stimuleren en aantrekkelijker te maken.
  • Verbeter de dienstverlening bij de aanpak van financiële problemen:
    • Het stelsel van wet- en regelgeving, bedoeld om mensen te ondersteunen bij inkomenstekorten, ervaren wij als complex. Daardoor hebben veel werkende armen onvoldoende inzicht in hun financiële situatie bij voortdurend wijzigende werksituaties. Een vereenvoudigd én toegankelijk systeem met maatwerk en laagdrempelige (inkomens)ondersteuning is essentieel voor een meer effectieve dienstverlening.
    • Meer specifiek vragen we aandacht voor de door ons geconstateerde problematiek die ontstaat als mensen meer uren gaan werken, maar de aanvullende uitkering hierop te traag wordt aangepast. Door terugbetaling of te weinig ontvangen uitkering komen mensen in betalingsproblemen, waardoor het minder aantrekkelijk is om meer uren te willen of gaan werken.

Lees meer standpunten over ondernemerschap