Toolkit CO2-rapportageverplichting

Vanaf 1 januari 2024 worden bedrijven met meer dan 100 medewerkers in dienst verplicht om te gaan rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van  de medewerkers.

Toolkit
Hieronder vind je documentatie en hulpmiddelen om de CO2-rapportage voor jouw bedrijf te maken.

Rapportage inleveren?
Je rapporteert aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verplichting geldt voor bedrijven met 100 of meer werknemers vanaf 1 juli 2024. Je kunt de rapportage hier inleveren. 

Nog data toevoegen over vanaf wanneer je kan inleveren en wat de deadline is?

Vragen over de rapportage? Bel met de helpdesk van ...

Telefoonnummer? E-mailen? 

Waarom rapporteren?
Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

De rol van de werkgever
Als werkgever heb je een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In jouw rapportage staat wie je advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit voor de schoonmaaksector

Vanaf halverwege 2024 worden een groot aantal organisaties verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van hun werknemers. Op deze pagina leggen we uit wat dit betekent (voor schoonmaakbedrijven) en stellen we een aantal tools beschikbaar om het verzamelen van de juiste informatie wat makkelijker te maken.

Inhoud


• Wat houdt de verplichting in?
• Voor wie geldt de wet?
• Hoe en waar moeten de reisgegevens ingediend worden?
• Toolkit
• Vragen

Wat houdt de verplichting in?
De rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is het gevolg van het Klimaatakkoord van 2019. Er wordt geschat dat het aantal gereden zakelijk en woon-werkkilometers zorgt voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Daarom is in het akkoord het doel opgenomen om de uitstoot als gevolg van reisbewegingen van werknemers te reduceren met minimaal 1,5 megaton CO2.

Om te kijken of dit lukt is de rapportageverplichting ingesteld. Organisaties met meer dan 100 werknemers worden gevraagd om het totaal aantal kilometers per vervoersmiddel dat zij zakelijk en in woon-werkmobiliteit rijden te rapporteren. Op basis van deze totaal aantal kilometers, wordt er berekend hoeveel CO2 uitstoot gemoeid is met werkgebonden mobiliteit.

Om in lijn te blijven met het Klimaatakkoord, is er een collectief plafond voor de CO2 uitstoot gedefinieerd. In 2026 wordt er geëvalueerd of de Nederlandse bedrijven onder of boven dit plafond blijven. Indien dit plafond overschreden wordt, bestaat de mogelijkheid om een maximumaantal CO2-uitstoot per reizigerskilometer in te stellen.

Meer informatie is te vinden op de website van RvO Nederland: https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm

Voor wie geldt de verplichting?
De verplichting geldt voor organisaties met 100 werknemers of meer.

Als je nagaat of je valt onder de verplichting, dan is het belangrijk om rekening te houden met de volgende drie punten:

1. Ten minste 20 uur betaalde arbeid per maand
Werknemers tellen alleen mee als zij ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten.

Gedetacheerden en uitzendkrachten zijn geen werknemers en tellen niet mee.
Werknemers met afroepcontracten (nul-uren) tellen ook niet mee.

2. Werknemers geteld per KvK-nummer
De rapportageplicht geldt per onderneming met een eigen KvK-nummer.

Het kan dus zijn dat een organisatie in totaal meer dan 100 werknemers heeft, maar per KvK-nummer niet meer dan 100 werknemers heeft. Deze organisatie is dan niet rapportage plichtig.

3. Peildatum op 1 januari van elk jaar
Om te bepalen of je wel of niet rapportage plichtig bent, wordt er gekeken naar het aantal werknemers dat een organisatie heeft op 1 januari.

Mensen die na 1 januari in dienst treden, tellen niet mee in het vaststellen of je wel of niet rapportage plichtig bent. Indien je rapportage plichtig bent, moet er wel over alle werknemers gerapporteerd worden. Dus ook de werknemers die na 1 januari in dienst zijn getreden.

Hoe en waar in te leveren?
Uiteindelijk lever je per KvK-nummer voor 1) zakelijke mobiliteit en 2) woon-werkmobiliteit een elk jaar overzicht aan van:
• Het totaal aantal reizigerskilomters;
• per gebruikte vervoersmiddel;
• uitgesplitst in brandstoftype.


Tabel op basis van handreiking van RvO

De volgende link brengt je direct op de inlogpagina om je gegevens aan te leveren:
https://mijn.rvo.nl/rapportageverplichting-werkgebonden-personenmobiliteit

Een handleiding die je stapsgewijs meeneemt in het invullen van je gegevens in Mijn RVO vind je via de volgende link:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-12/76553-RVO-Handleiding-platform-NIEUW-TG-PDFA.pdf

Toolkit
Handreiking van RvO Nederland
RvO Nederland heeft een handreiking ontwikkeld die stapsgewijs uitlegt op welke wijze de benodigde gegevens verzameld kunnen worden voor de rapportageplicht.

De handreiking vind je via de volgende link: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-01/Handreiking-Gegevensverzameling-werkgebonden-personenmobiliteit_december2023.pdf

Presentatie
Schoonmakend Nederland heeft twee Open Conferenties georganiseerd om leden mee te nemen in de rapportageplicht. De presentatie die tijdens de Open Conferenties gebruikt is, kan je hier downloaden.

Enquêtes in meerdere talen in Excel
Voor het verzamelen van de gegevens voor woon-werkmobiliteit is de verwachting dat een enquête de meeste inzichten verschaft.

Op basis van een voorbeeld enquête van het RvO hebben we een opzet gemaakt voor een enquête die in de organisatie gebruikt kan worden. Ook zijn we bezig met het vertalen van de enquête, zodat schoonmakers die nog wat moeite hebben met Nederlands beter begrijpen wat er gevraagd wordt.

De enquêtes die al klaar zijn voor gebruik staan hieronder:
• [Nederlands - link]
• [Engels - link]

Enquêtes die er nog aankomen:
• Arabisch
• Turks
• Pools
• Spaans
• Frans
• Oekraïens

Berekening jaartotalen woon-werkmobiliteit o.b.v. de enquête in Excel
Op basis van de enquête, krijg je een overzicht van het aantal kilometers dat er gemiddeld in een week gereden wordt. Maar dit moet nog omgezet worden naar je totale werkpopulatie én naar jaartotalen.

We hebben een format gemaakt waarin je de eindgegevens van je enquête kan invullen om een totaaloverzicht te verkrijgen die direct ingevuld kan worden bij de RvO.

De Excel vind je hieronder:
[Link]

Vragen
Als je hulp nodig hebt met Mijn RVO, dan kan je terecht bij de helppagina van de RvO: https://mijn.rvo.nl/web/klantportaal-site/helppagina

Voor veelgestelde vragen omtrent de rapportageverplichting, kan je terecht op de volgende pagina: https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm/veelgestelde-vragen

Als je graag telefonisch contact wilt met het RvO over de rapportageverplichting:
• Bel met +31 88 042 42 42 (klantcontactcentrum RvO)
• Selecteer keuzes 1, 2, 2, 2 (wetten en regels)
• Je wordt doorverbonden met de juiste afdeling