Bouwsteen 5

Bouwsteen 5: kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

De huidige regulering van het activeringsbeleid is niet effectief en slaagt er onvoldoende in om voor iedereen inkomenszekerheid te bieden. In het advies wordt voorgesteld om langdurige uitval door tijdige switches van werk naar werk te voorkomen en dat te ondersteunen door een effectieve publiek-private samenwerking. Er moet wederkerigheid worden georganiseerd en er wordt geadviseerd om in volwaardige participatie aan de basis van de arbeidsmarkt te investeren. Wij waarderen dit advies erg positief.

Wat wij echter ook zien is dat het advies van de commissie richt zich voornamelijk richt op de werkenden. Er is echter ook een grote groep niet-werkenden. Deze groep zit deels dicht tegen de basis van de arbeidsmarkt aan en verschuift soms van positie, door uitval op de arbeidsmarkt of door toetreding tot de arbeidsmarkt.

Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om niet alleen de groep van de werkenden maar ook de groep van de niet-werkenden erbij te houden en zich in staat te stellen te ontwikkelen en te blijven leren. De afstand tot de ‘ondergrens’ van de basis van de arbeidsmarkt wordt anders alleen maar groter. Zeker ook omdat de ‘ondergrens’ van de basis van de arbeidsmarkt een naar boven schuivende grens is door toenemende complexiteit van de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Ook voor deze groep zijn de waarden van werk die genoemd worden in het advies, van relevant. Daarnaast is deze groep nodig om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken en het verdienvermogen van Nederland op peil te houden.

Het is dus van belang om deze groep van niet-werkenden te betrekken bij de verdere discussie over de arbeidsmarkt. Vanuit de branche zien we daarin ook een verantwoordelijkheid om aandacht te hebben en te houden voor de toeleiding tot de arbeidsmarkt. We vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te participeren. Niet in de eerste plaats voor de (potentiele) arbeidskracht zelf, maar ook voor de organisaties. Het maakt organisaties, teams en alle samenwerkingen beter! Onze branche is de branche waar we op dit onderwerp het verschil kunnen en willen maken.

Lees meer:

Bouwsteen 1: Bevorderen van interne wendbaarheid binnen duurzame arbeidsrelaties en het afremmen van externe  flexibiliteit.

Bouwsteen 2: Toewerken naar een overzichtelijker stelsel van contractvormen.

Bouwsteen 3: Stel alle werkende in staat zicht te ontwikkelen en te (blijven) leren.

Bouwsteen 4: Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.

Bericht Adviezen uit eindrapport Commissie Regulering van werk van groot belang voor de schoonmaakbranche