Banenafspraak uitleg

Wat houdt de Banenafspraak (en het quotum arbeidsbeperkten) in?

De Banenafspraak is de afspraak die het kabinet met de sociale partners heeft gemaakt om 125.000 extra banen voor de doelgroep te creëren bij werkgevers. Hiervoor is tot 2026 een tijdspad opgesteld met baandoelstellingen per jaar. Als één baan telt een baan met 25,5 verloonde uren per week, banen groter of kleiner tellen naar rato mee. Alle werkgevers kunnen deze extra banen realiseren. Het UWV monitort de doelstellingen, hierbij wordt niet gekeken naar individuele werkgevers. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen overheids- en marktwerkgevers.

Wanneer de doelstellingen per jaar niet worden behaald, wordt in het daarop volgende jaar de mogelijkheid geboden de doelstellingen alsnog te behalen. Wanneer dit niet slaagt wordt het jaar daarop de quotomregeling geactiveerd. Het voornemen is om hier een zogenoemde bonus-malusregeling van te maken. Het kabinet werkt op dit moment aan een vereenvoudiging van de Banenafspraak. Lees meer in het Kennisdocument van de Rijksoverheid

Wie valt er onder de doelgroep Banenafspraak?

Mensen die onder de doelgroep Banenafspraak vallen hebben een 'Indicatie Banenafspraak'. Iedereen met zo'n indicatie is op basis van BSN terug te vinden in het doelgroepregister van het UWV. In het doelgroepregister is ook per loonheffingsnummer terug te vinden welke medewerkers er een indicatie hebben. Deze wordt periodiek geactualiseerd.

Mensen met een 'Indicatie Banenafspraak' ontvangen hun indicatie van UWV of de gemeente waar ze wonen. In onderstaand overzicht staat per achtergrond tot welke instantie ze behoren. Deze informatie is belangrijk voor het aanvragen van de juiste instrumenten.

Deze mensen behoren tot de doelgroep Banenafspraak:

  • Mensen vanuit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen (Gemeente);
  • Mensen met een Wajong uitkering (UWV);
  • Mensen vanuit het Praktijk (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komen en zijn aangemeld voor het doelgroepregister (Gemeente);
  • Mensen met een WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) indicatie (Gemeente);
  • Mensen met een medische beperking die ontstaan is voor de 18e en zonder hulpmiddelen niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen (UWV);
  • Mensen met een Wiw- of ID-baan (UWV).

Van welke regelingen kan ik gebruik maken en waar vraag ik die aan?

Voor medewerkers met een Participatiewetuitkering,
vanuit het Praktijk (PrO) en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) of medewerkers met een WSW indicatie.
Voor medewerkers met een Wajong uitkering, Wiw- of ID-baan of medewerkers die zijn opgenomen in het doelgroepregister omdat zij door een medische beperking die ontstaan is voor de 18e en zonder hulpmiddelen niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen.
Aanvragen bij: Aanvragen bij:
Proefplaatsing Gemeente UWV
Loonkostensubsidie Gemeente UWV
Werkplek aanpassing Gemeente * UWV
Werkvoorziening Gemeente  UWV
Jobcoaching Gemeente UWV
No Risk Bij ziekte aanvragen bij UWV Bij ziekte aanvragen bij UWV
Loonkostenvoordelen UWV UWV
Lage inkomensvoordeel

hoeft niet te worden aangevraagd

hoeft niet te worden aangevraagd

* muv doven en slechthorend, aanvraag van voorzieningen zoals een tolk via UWV

Terug naar startpagina Banenfspraak