Platform Reconditionering

Sinds april 2015 is het Schoonmakend Nederland-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor de doorstart van het platform is de wens vanuit de vier initiatiefnemers om de branche zo gezond mogelijk te houden. Hierbij is het de bedoeling dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het Platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het Schoonmakend Nederland Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van Schoonmakend Nederland wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van Schoonmakend Nederland welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering in 2019
Het Platform richt zich in 2019 op:

  • Communicatie: organiseren van een ledenbijeenkomst in mei en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van de derde nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen en nieuwsbrieven etc.) op o.a. verzekeraars en experts. Ook gaan we (verder) aan de slag met het communicatieplan.
  • CAO: uitwerken van de pilot duurzame inzetbaarheid reconditionering die afgesproken is in de CAO met looptijd van 1-1-2019 tot en met 30-6-2021.
  • Opleidingen: actief volgen van ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens.
  • Lobby: voeren van gesprekken met Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren.
  • Stichting Salvage: periodiek voeren van gesprekken over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven.
  • Calamiteiten Plan Reconditionering (CPR): vervolgoverleg voeren inzake CPR met de Stichting Salvage.
  • Innovaties: gaat om technische innovaties die van belang zijn voor reconditineringsbedrijven.

Hoe kijkt u aan tegen het Schoonmakend Nederland-Platform Reconditionering? Herkent u de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms via (073) 648 38 50.

Bent u (nog) geen lid van Schoonmakend Nederland? Neem vrijblijvend contact op met accountmanager Mark Samsom voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen.