Actueel

Keurmerk Schoon
Meer maatwerk, beter passend bij sector en mkb

Schoonmaakbedrijven, die aantoonbaar goed en eerlijk zaken willen doen, voeren binnenkort het Keurmerk Schoon. Dat komt in de plaats van het OSB-Keurmerk. Het gaat om veel meer dan een naamswijziging. Het nieuwe keurmerk sluit beter aan op de schoonmaaksector. Minder grote bedrijven kunnen er beter mee uit de voeten en meer maatwerk is mogelijk. Wat blijft, is de verplichting van het keurmerk voor leden van Schoonmakend Nederland. We spreken over de achtergrond van de transitie met directeur Rob Rommelse en Nico Koch, adviseur Kwaliteit, Arbeid en Milieu.

De basisopzet van een gedegen keurmerk blijft, aldus Rommelse. ‘Schoonmaakbedrijven laten hun bedrijfsvoering periodiek toetsen of alles gaat volgens de regels van de wet en de afspraken in de cao. Het keurmerk toont dat een bedrijf op een goede en eerlijke manier zakendoet. Dat wil je als opdrachtgever én het geeft zekerheid in het kader van ketenaansprakelijkheid. Je weet ook dat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor werknemers in orde zijn. Al die punten vinden de leden van Schoonmakend Nederland belangrijk. Daarom is het ook een lidmaatschapsvereiste. Onze sector is maatschappelijk van grote waarde. Het keurmerk zorgt voor een gelijk speelveld, waarbinnen bedrijven op een eerlijke manier met elkaar concurreren.’

Praktische uitwerking

De aanpassing is ook een antwoord op kritische geluiden vanuit de leden. Niet over het uitgangspunt, wel over de praktische uitwerking. Binnen de vereniging was daar al langere tijd discussie over. Voor met name de minder grote bedrijven was de verplichte halfjaarlijkse audit zeer arbeidsintensief en een forse kostenpost. Vaak leverde de controle echter geen verbeterpunten op.

Koch legt uit hoe het keurmerk destijds tot stand is gekomen. ‘Er is aansluiting gezocht bij het keurmerk van de SNA, de NEN 4400.1. Dat richt zich vooral op de uitzendbranche. De periode van een half jaar is gekozen vanuit risicobeheersing. In de uitzendbranche zijn er veel contracten en snelle wisselingen van personeel. De schoonmaakwereld is echter wezenlijk anders met juist veel vaste contracten. Met veel vaste opdrachtgevers verandert er niet veel in een half jaar. Een jaarlijkse toets voldoet. Dat scheelt enorm in tijd en kosten.’ Voor grote bedrijven, met meer medewerkers, opdrachtgevers en wisselende contracten, blijft de halfjaarlijkse audit in de basis bestaan. Onder bepaalde omstandigheden kan het ook een jaar worden.

Maatwerk

Behalve lagere kosten is het Keurmerk Schoon beter passend bij de sector. Er zijn meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk. Dat is mogelijk doordat het SNA-keurmerk voor bedrijven tot een omzet van tien miljoen euro niet langer verplicht is. De vereisten en inspectie om aan de NEN 4400-norm te voldoen, worden anders ingevuld. Koch geeft een duidelijk voorbeeld van een beter op de praktijk gerichte invulling. ‘Het SNA-keurmerk vereist dat onder alle opdrachten een uitgewerkt contract ligt, conform de modellen van de Belastingdienst. Je gaat pas aan het werk als alle papieren in orde zijn. Dat kost soms wat tijd. Bij bedrijven in de reconditionering werkt dat niet. Je kunt bewoners van wie het huis door brand of wateroverlast is beschadigd, daar niet op laten wachten. Ons nieuwe keurmerk geeft ruimte voor een andere beoordeling voor specifieke gevallen. De risicobeheersing sluit beter aan op de praktijk. Niet alleen in de algemene schoonmaak, maar ook bij de specialismen. Daarmee is een belangrijk punt van wrevel weggenomen.’

Het keurmerk heeft de sector geprofessionaliseerd

Onderbouwing

Om ervoor te zorgen dat de waarde van het keurmerk niet vermindert, gaat een College van Deskundigen de voorgestelde afwijkingen van de regel beoordelen. Het College is onafhankelijk en velt in alle objectiviteit een oordeel. Is er een goede verklaring en onderbouwing, waarom de standaardregels niet werken, dan is een uitzondering mogelijk. Is er daarentegen geen goede grond, dan zijn blijft de norm overeind. Leden moeten zich dan daaraan blijven conformeren. Gebeurt dat niet, dan is de uiteindelijke sanctie het intrekken van het keurmerk. Want de grotere flexibiliteit en de mogelijkheden voor maatwerk mogen niet leiden tot onzorgvuldig handelen. Volgens Rommelse combineert het Keurmerk Schoon een strenge beoordeling met een invulling die past bij het dagelijks werk van de leden. Daarmee is tegemoetgekomen aan de kritiek op het oude OSB-Keurmerk. Naast dit alles is er de mogelijkheid geschapen om in de toekomst criteria aan te passen of toe te voegen. Denk daarbij aan het thema duurzaamheid, waaraan bedrijven dan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk.

Ook anderen onderkennen de waarde van het keurmerk

Economische factor

De grote waarde van een stevig inhoudelijk keurmerk heeft nooit ter discussie gestaan. Rommelse: ‘De koppeling, die destijds is aangebracht tussen keurmerk en lidmaatschap van de vereniging, was een goede. Het keurmerk heeft de sector geprofessionaliseerd. Dat heeft de positie van de bedrijfstak versterkt, ook bij de belangenbehartiging. Dat is goed voor de ondernemers, maar ook voor de werknemers. Het is belangrijk dat de afspraken worden nageleefd die in de cao zijn vastgelegd. En dat opdrachtgevers, overheid en politiek weten dat leden van Schoonmakend Nederland dat doen. Tegelijkertijd is het keurmerk voor bedrijven een economische factor. Het loont als je door periodieke controle de risico op een boete minimaliseert. Een opmerking in een audit is een aansporing tot aanpassing.’

Mocht iets onverhoopt niet helemaal in orde zijn, dan is correctie mogelijk. Dat is prettiger dan wanneer het onopgemerkt blijft, totdat de Nederlandse Arbeidsinspectie of de Belastingdienst je ermee confronteert. Van met name ondernemers van kleinere bedrijven horen Rommelse en Koch geregeld dat het keurmerk hun nachtrust verbetert. ‘Zij willen het gewoon goed op orde hebben en zijn blij met de bevestiging dat het ook zo is.’

Ondernemers hebben een betere nachtrust

Eigen belang

Ook anderen onderkennen de waarde van het keurmerk. Het is niet toevallig dat overtredingen, die de Nederlands Arbeidsinspectie SZW signaleert, vrijwel uitsluitend niet-leden van Schoonmakend Nederland betreft. Rommelse is daar klip en klaar over: ‘Een bedrijf dat systematisch regels aan de laars lapt of niet bereid is zich te laten toetsen, willen we niet in de vereniging. Daarom hameren wij erop dat opdrachtgevers kijken of een schoonmaakbedrijf lid is en het Keurmerk Schoon heeft. Dat is trouwens ook in hun eigen belang. Ketenaansprakelijkheid gaat steeds zwaarder tellen. Ons keurmerk heeft écht inhoud. Je kunt niet één van de eisen naast je neerleggen en er alsnog voor in aanmerking komen. Het is ook voor een klein bedrijf niet zo moeilijk een mooie website te laten maken. Mooie plaatjes en woorden zijn snel neergezet. Maar het wil écht wat zeggen als je op die website ook het logo van het Keurmerk Schoon mag laten zien.’

Deze bedrijven hebben Keurmerk Schoon 

Drie pijlers
Het Keurmerk Schoon is gebaseerd op drie pijlers:
1. De NEN 4400-norm voor betrouwbaar zakendoen
2. De code verantwoordelijk marktgedrag
3. Schoonmaak-specifieke eisen
Een lid van Schoonmakend Nederland moet aan alle drie voldoen. Bij het OSB-Keurmerk werd de NEN-norm ingevuld door verplichting van het SNA-keurmerk. Dat is niet langer aan de orde.

Grens van tien miljoen
Het nieuwe keurmerk is beter toegesneden op de praktijk van minder grote bedrijven. Daarbij geldt als grens een jaaromzet van tien miljoen. In de praktijk betekent dit dat het gaat om bedrijven tot circa 300 medewerkers. Rob Rommelse: ‘We hebben goed gekeken naar de markt en naar onze leden. Je kunt op veel plekken de grens trekken. Heel pragmatisch bleek de tien miljoen een goed werkbare grenslijn, ook na consultatie van betrokken leden. Ons bestuur en de ledenvergadering konden zich hierin vinden.’

Naam en beeldmerk
Logo_Keurmerk_Schoon_RGB‘Keurmerk Schoon’ geeft, anders dan bij het oude OSB-Keurmerk, direct aan waar het over gaat. De naam ligt gemakkelijk in het gehoor, kan snel vertrouwd raken en straalt kwaliteit en degelijkheid uit. Het keurmerk heeft een onderscheidend beeldmerk, dat aansluit bij dat van Schoonmakend Nederland. Leden hebben, zowel op naam als uitingsvormen, zeer enthousiast gereageerd.