Veilig werken op hoogte

5 augustus 2019

Veilig werken op hoogte

De glazenwasser en de gevelbehandelaar hebben verschillende methoden tot hun beschikking om het werk goed en veilig uit te voeren. Niet alle werkmethoden zijn even veilig. Bij enkele werkmethoden zijn valgevaar en overmatige fysieke belasting groter. Ieder gebouw heeft kenmerkende eigenschappen die bepalend zijn voor de manier van glazenwassen of behandelen van de gevel. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het gebouw en de vorm van gevel en dak. Het is daarom belangrijk om per gebouw de juiste, veilige methode te bepalen.

Expert

In de praktijk blijkt dat sommige gebouwen niet veilig te onderhouden zijn. Dit komt doordat er geen voorzieningen aan het gebouw zijn aangebracht voor bijvoorbeeld een gondelinstallatie of een glazenwassersbalkon en doordat de overige werkmethoden niet binnen de veiligheidsvoorschriften vallen. Het gevolg is dat het gebouw vervuilt of op een onveilige wijze bewassen wordt, of dat bouwkundige aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk worden.

Toetsingskader /Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen bij nieuwbouw
Sinds 2012, met de inwerkingtreding van afdeling 6.12 Bouwbesluit, heeft het veilig onderhouden van gebouwen een plaats gekregen in het Bouwbesluit. Nieuwe gebouwen moeten sinds juli 2012 veilig onderhouden kunnen worden. Bij het ontwerp moet hier dus al rekening mee worden gehouden.

Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het Toetsingskader/Checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ (onderdeel van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet de checklist worden ingevuld. Om partijen in de keten goed te informeren heeft TU Delft destijds een handleiding ontwikkeld. Download hieronder de zogenoemde Checklist/Toetsingskader, de Handleiding en/of Vraag en antwoord over aanpassing bouwwetgeving.

Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG)
De CVG is een overlegorgaan van keuringsinstanties, adviseurs, leveranciers en Schoonmakend Nederland. Periodiek worden knelpunten in de bestaande regelgeving besproken tijdens vergaderingen van de CVG. De commissie vormt zich vervolgens een gemeenschappelijk oordeel over zo’n knelpunt en spreekt een eenduidige interpretatie af. De reeds gemaakte besluiten door de CVG zijn na te lezen op de website: www.commissiecvg.nl.