Veilig werken op hoogte

De glazenwasser en de gevelbehandelaar kunnen op verschillende manieren hun werk uitvoeren. De methode die zij kiezen is onder andere afhankelijk van het soort gebouw dat zij reinigen. De hoogte van het gebouw en de vorm van de gevel en het dak spelen hier bijvoorbeeld een rol in. Niet alle werkmethoden zijn even veilig. Bij sommige methoden is er een grotere kans om te vallen en een grotere fysieke belasting. Het is daarom belangrijk om per gebouw de juiste, veilige methode te bepalen. Hiervoor is een stroomschema ontwikkeld. Hierin worden de meest veilige voorzieningen het eerst geadviseerd en wordt rekening gehouden met de beperkingen van voorzieningen. 

De RI&E maakt onderdeel uit van de arbocatalogus voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
Check ook de Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte voor meer informatie over veilig werken op hoogte. Vind je het handig om alle vragen te zien? Klik hier en ga dan door naar 'RI&E Werken op Hoogte' voor een PDF met alle vragen. 

Heb je vragen over Veilig werken op hoogte? Neem dan contact op met onze Veilig werken op hoogte helpdesk.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving / Toetsingskader /Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen bij nieuwbouw

Een nieuw te bouwen gebouw moet zodanig zijn dat onderhoud aan het gebouw veilig mogelijk is. Eerder was dit geregeld in het Bouwbesluit 2012. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt sinds 1 januari 2024 het Bouwbesluit 2012.

Zijn voor het veilig kunnen plegen van onderhoud aan een gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen nodig? Dan moeten deze voorzieningen daadwerkelijk worden getroffen (artikel 4.241, lid 1 Bbl).
Bij het ontwerp van het gebouw door een architect moet hier dus al rekening mee worden gehouden.

Onderhoud omvat onder meer glasbewassing. Denk verder bijvoorbeeld ook aan schilderwerk en gevelbehandeling.
Maatregelen die het gevaar voorkomen of wegnemen (bronmaatregelen) verdienen de voorkeur boven voorzieningen die het gevaar beperken of afschermen. Voorzieningen die het gevaar permanent afschermen, zoals balustrades, of het gevaar beperken, zoals glaswasinstallaties, hebben weer de voorkeur boven voorzieningen voor persoonlijke veiligheid. Denk bij het laatste aan bevestigingspunten voor lijnen of harnasgordels.
Het is goed mogelijk dat onderhoud veilig mogelijk is zonder gebouwgebonden voorzieningen. In het bouwplan moet rekening zijn gehouden met de ruimte die voor die voorzieningen noodzakelijk is, zoals een opstelplaats voor een hoogwerker. Al bij de aanvraag van de vergunning voor het bouwen moet de aanvrager aan het bevoegd gezag aantonen dat er voldoende mogelijkheid is om onderhoud veilig uit te kunnen voeren.

Heeft een gebouw gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen nodig om onderhoud veilig te kunnen uitvoeren? Dan verloopt het beoordelen van die voorzieningen volgens de Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen (artikel 4.241, lid 2 Bbl).

 

Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG)

De CVG is een overlegorgaan van keuringsinstanties, adviseurs, leveranciers en Schoonmakend Nederland. Deze commissie overlegt over het veilig werken vanuit een gevelonderhoudinstallatie/gondel. Tijdens vergaderingen van de CVG worden knelpunten in de bestaande regelgeving besproken. De commissie vormt zich een gemeenschappelijk oordeel over zo’n knelpunt en spreekt een eenduidige interpretatie af. Deze CVG-besluiten zijn na te lezen op de website: https://commissiecvg.nl/besluiten/. Vanuit Schoonmakend Nederland zijn glazenwassers aangesloten in de CVG die de belangen behartigen van de gebruikers; de glazenwassers die werken met deze gondels.

Experts

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

06-51149216 ilse.marien@schoonmakendnederland.nl

Artikelen

Downloads

Verfijning

Sorteer op: