Vergeet langdurig arbeidsongeschikten niet in Corona-tijden!

Achtergrond 26 maart 2020

Vergeet langdurig arbeidsongeschikten niet in Corona-tijden!

Nu de gevolgen van het coronavirus nog altijd blijven doorlopen komen er steeds meer vragen over lopende bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid. Vragen zoals; Hoe ga je om met langdurige verzuimdossiers? Hoe zorg je als werkgever dat je de goede zorg biedt aan je medewerkers maar ook de regels van de wet verbetering poortwachter (WVP) naleeft? Organisaties proberen de impact en vertraging in verzuimdossiers te beperken, omdat dit op langere termijn grote financiële gevolgen kan hebben voor de werkgever.

Schoonmakend Nederland is in gesprek met het UWV op welke wijze er rekening gehouden kan worden met de eventuele vertragingen/gevolgen in een WIA dossier door het coronavirus. Het is noodzakelijk dat er goed gedocumenteerd wordt hoe en waardoor er vertraging is opgelopen in het dossier, door bijvoorbeeld het opstellen van een (Bijstelling) Plan van Aanpak. Er moet uiteraard wel een verband liggen tussen de vertraging van het dossier t.a.v. de corona maatregelen.

Daarnaast verwacht het UWV dat de werkgever zo creatief mogelijk om gaat met afspraken die nodig zijn in het langdurige verzuimdossier, door deze bijvoorbeeld telefonisch of via beeld bellen te laten plaats vinden. Dit betreft een tijdelijke situatie en het reguliere proces kan weer worden opgestart als de maatregelen rondom het coronavirus worden opgeheven.

Vragen over verzuim? Bekijk de vragen en antwoorden hieronder. Staat je vraag er niet bij? Bel dan de Schoonmakend Nederland verzuimdesk via 073-648 38 50 (optie 3). 

Expert

 1. De behandeling van mijn medewerker (psycholoog, fysio, etc) is voorlopig uitgesteld omdat deze niet plaats kan vinden, wat moet ik doen?
  Ga in overleg met jouw medewerker en interventie partij (indien van toepassing) en ga op zoek naar mogelijkheden om afspraken wél doorgang te laten vinden. Als de medewerker in de reguliere zorg een interventie krijgt, laat de arbodienst dan duidelijk vragen hoe de behandeling nu plaats vindt. Je blijft als werkgever namelijk verantwoordelijk voor het toetsen op een adequate behandeling. Veel organisaties bieden nu de mogelijkheid om tijdelijk over te gaan op belafspraken of online platforms (fysio), zodat medewerkers ondersteund kunnen blijven worden. Leg alles vast in een (Bijstelling) Plan van Aanpak, zodat duidelijk is dat de begeleiding nu op een andere wijze of frequentie is dan gebruikelijk i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus. Je mag als werkgever nog steeds van de medewerker verwachten dat zij zich inzet voor het bespoedigen van het herstel. De WVP blijft te alle tijde van toepassing. Wanneer de medewerker weigert mee te werken aan afspraken op afstand documenteer dit ook, zodat duidelijk is dat de medewerker hier niet aan mee heeft gewerkt.

 2. De bedrijfsarts doet alleen nog telefonisch consult, moet ik nu het spreekuur uitstellen?
  Het is belangrijk om consult van de bedrijfsarts door te laten gaan voor het verzuimproces. Werkgevers willen vaak dat de medewerker fysiek gezien wordt, door de omstandigheden is dat momenteel niet mogelijk. Bedrijfsartsen doen vaker telefonische/beeldbel consulten en kunnen op basis van verkregen informatie (vaak) een beoordeling maken over de arbeidsongeschiktheid van medewerkers en mogelijkheden t.a.v. werk. Om voortgang te houden in het verzuimdossier is het belangrijk bedrijfsarts afspraken te laten doorgaan en kan er op termijn weer een fysiek consult gepland worden met de medewerker. Als de bedrijfsarts geen uitspraak kan doen n.a.v. het telefonische/beeldbel consult zal dit opgenomen worden in de (Bijstelling) Probleem Analyse en er op termijn een fysiek consult plaats vinden. Hou er wel rekening mee dat wanneer er medische informatie opgevraagd moet worden bij de behandelaar van de medewerker, dat dit nu ernstige vertraging kan oplopen.
 3. Ik moet een arbeidsdeskundig onderzoek/haalbaarheidsonderzoek/spoor 2 traject inzetten, maar kan dat nu in deze tijd of moet ik dat uitstellen?
  Neem hiervoor contact op met de organisaties waar je deze interventies normaliter inzet. Zij hebben met meerdere werkgevers te maken en kunnen je hier goed in adviseren. Probeer met elkaar te kijken naar creatieve oplossingen zodat afspraken zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden zoals bijvoorbeeld; telefonisch/beeldbellen/ nu eerst telefonisch en de fysieke afspraak op werkplek pas later. Wanneer er toch gezamenlijk besloten wordt dat een fysieke afspraak moet plaats vinden met jouw medewerker, hanteer dan de RIVM richtlijnen om de gezondheid van alle betrokkenen niet in gevaar te brengen. Wanneer de afspraak uitgesteld wordt t.a.v. de corona maatregelen, leg dit dan goed vast in het verzuimdossier. Mogelijk kan de interventie partij hier ook iets voor opstellen.

 4. Mijn medewerker zou een operatie/behandeling krijgen, die gaat nu voorlopig niet door, wat moet ik doen?
  Het is goed te verklaren waarom de operatie nu geen doorgang kan vinden. Er is sprake van een overmacht situatie door het coronavirus, vooral in de zorgsector. Geef een duidelijke weergave van de reden van de stagnatie en waardoor de operatie geen doorgang kan vinden en leg dit vast in het dossier. Het is belangrijk dat de medewerker contact houdt met de arts om, na deze periode, een nieuwe datum te krijgen voor de operatie/behandeling.

 5. Mijn medewerker is geopereerd en zou nu weer moeten starten met re-integratie, is dat verstandig?
  De richtlijnen van het RIVM rondom kwetsbare mensen zijn hiervoor leidend. Het is verstandig om geen risico te nemen met de medewerkers met een zwakkere gezondheid, hou hiermee rekening om de medewerker niet te laten werken in een omgeving met een verhoogd persoonlijk risico. Ga in overleg met de medewerker en zo nodig de arbodienst/bedrijfsarts om te bepalen of het verantwoord is om te starten met de re-integratie. Ook hier blijft de Wet verbetering poortwachter van toepassing; het werk mag het herstel niet belemmeren. Is het besluit dat de medewerker nog niet kan hervatten, leg dit vast in een (Bijstelling) Plan van aanpak zodat er duidelijk is waarom de re-integratie later is opgestart dan verwacht.

Gerelateerd