Aantrekkelijke schoonmaaksector waarin het goed werken, ontwikkelen en ondernemen is

Persbericht 4 oktober 2021

Aantrekkelijke schoonmaaksector waarin het goed werken, ontwikkelen en ondernemen is

Inzet Schoonmakend Nederland cao-onderhandelingen 2022

Een aantrekkelijke schoonmaaksector waarin het goed werken, ontwikkelen en ondernemen is. Vanuit waarden gedreven en zij aan zij met vakbonden. Dat is de inzet van Schoonmakend Nederland voor de nieuwe cao-onderhandelingen die vandaag van start zijn gegaan.

De eerste onderhandeling vond plaats in een gemoedelijke sfeer. FNV benadrukte, samen met een aantal leden van de schoonmaakregering, het belang van een goede uitvoering van de cao. De werkgevers op hun beurt vragen op ludieke wijze om constructieve onderhandelingen waarin ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’ leidend is. Hierna trapt Schoonmakend Nederland af met het voorstel vanuit de werkgevers.

Expert

Meer waarden gedreven, eenvoudigere cao
Werknemers en werkgevers vinden een goede werkrelatie van wederzijds belang. Dat doen we vanuit waarden gedreven, waarbij vertrouwen en respect de basis zijn voor een succesvolle samenwerking. In de afgelopen cao-perioden is in vertrouwen constructief samengewerkt tussen de sociale partners. Samen hebben we inhoud en vorm gegeven aan belangrijke onderwerpen. Wat ons betreft verankeren we daarom onze gezamenlijke thema’s structureel in beleid. Het past daarin om te werken aan een toegankelijkere en administratief beter toepasbare cao: minder en duidelijke(re) regels, waarbij de wet leidend is.

Schoonmakend Nederland ziet drie knelpunten in de sector waar wij met vakbonden over in gesprek willen: een vergrijzende sector leidt tot grotere uitstroom in de toekomst en een hoger risico op uitval/ziekteverzuim. Ziekteverzuim, vooral het grote korte verzuim, is een groot knelpunt. En tenslotte arbeidsmarktkrapte; verjonging is nodig en het moet voor zij-instromers aantrekkelijk zijn te komen werken.

Om tot een aantrekkelijke sector te komen, doet Schoonmakend Nederland voorstellen op drie thema’s: inzetbaarheid en ontwikkeling, gezond, veilig en vitaal en goede beloning.

1. Inzetbaarheid en ontwikkeling:
Schoonmakend Nederland wil medewerkers breder ontwikkelen. Door medewerkers ook te ontwikkelen in meer en andere vaardigheden dan schoonmaak, zijn ze breder en duurzamer inzetbaar. Dit draagt bij aan het gezond halen van het pensioen. Tegelijkertijd bieden we medewerkers hiermee de kans op een volwaardige baan en de daarbij horende inkomenszekerheid.

In aanvulling op het bestaande opleidingsaanbod van taal- en vakopleidingen ziet Schoonmakend Nederland nog kansen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij medewerkers.

Uitbreiding contracturen voor volwaardige banen
Ook uitbreiding van het aantal contracturen voor medewerkers die dat willen (uit ons medewerkersonderzoek bleek dat 40% hiervoor open staat) moet bijdragen aan volwaardige banen. Omdat dit niet altijd op hetzelfde object of bij dezelfde werkgever kan vanwege (fiscale) regelgeving en cao-belemmeringen, willen we samen met bonden onderzoeken wat nodig is om dit toch voor elkaar te krijgen. Daarnaast wil Schoonmakend Nederland de mogelijkheid om binnen een arbeidsovereenkomst een jaarurennorm te kunnen toepassen. Op deze manier inroosteren, sluit aan op pieken en dalen in het werkaanbod, en geeft tegelijkertijd medewerker meer inkomenszekerheid. Bijkomend effect is dat we met een jaarurennorm meer mensen een volwaardige baan kunnen bieden.

2. Gezond, veilig en vitaal
Onze medewerkers zijn het kloppende hart van onze (fysieke) dienstverlening. Aan ons als goed werkgevers de plicht te zorgen voor een gezonde, veilige werkplek. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid en het gezond halen van het pensioen. Schoonmakend Nederland is daarom voor verdere (inhoudelijke) uitwerking van het al eerder samen met de sociale partners ingezette traject van Veilig en Gezond werken.

Eerder Stoppen Met Werken
Ook zijn we voor voortzetting van de huidige regeling ‘Eerder Stoppen Met Werken’. Samen met de sociale partners willen we onderzoeken of deze regeling ook aantrekkelijker te maken is voor schoonmaakmedewerkers die in deeltijd werken. Daarbij stellen we voor onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een generatiepact voor schoonmakers in volcontinudiensten.

Ziekteverzuim
Uit onderzoek blijkt dat de piek in ziekteverzuim ligt in de eerste zes weken. Wij stellen voor om samen met vakbonden in kaart te brengen hoe dat verzuim er uitziet en hoe dat is terug te brengen. Om de begeleiding bij ziekteverzuim verder te verbeteren willen we de (cao-)kennis en kunde op het terrein van verzuim vergroten. Dit moet een zorgvuldig ziekteverzuimproces voor medewerker en werkgever borgen.  

3. Goede beloning
De gesignaleerde omvangrijke arbeidsmarktkrapte is niet los te zien van de ‘erfenis’ van corona. De marktontwikkeling is nog onzeker en onze ondernemers moeten de komende jaren uitgestelde betalingen terugbetalen. Het stelt onze bedrijven voor een grote uitdaging om nu en in de toekomst gezond én aantrekkelijk te zijn en blijven. Schoonmakend Nederland stelt een verantwoorde loonstijging voor waarin we rekening houden met bovengenoemde uitdagingen.

All-in-uurloon voor jongeren
Om de branche aantrekkelijker te maken voor jongeren stelt Schoonmakend Nederland onder meer een all-inn-uurloon (à la vakantiekrachten) voor jongeren voor. Ook het mogelijk maken van wekelijks uitbetalen van salaris moet bijdragen aan de instroom van jongeren.

Gerelateerd