Uitzondering schoonmaakbedrijven certificeringsstelsel uitzendbureaus

27 september 2022

Uitzondering schoonmaakbedrijven certificeringsstelsel uitzendbureaus

Geachte mevrouw Van Gennip,

Schoonmakend Nederland heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel om te komen tot een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Wij erkennen dat dit een substantiële bijdrage kan leveren aan oplossing van de in 2020 door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten gesignaleerde problematiek over de positie van arbeidsmigranten. Tegelijkertijd baart het voorstel ons ook zorgen gelet op de zeer brede reikwijdte van het voorstel waardoor bedrijven, zoals schoonmaakbedrijven, met zeer incidentele uitzendactiviteiten hieronder kunnen komen te vallen.

Expert

Reikwijdte

De voorgestelde reikwijdte betreft alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals gedefinieerd in de Waadi. Daarmee vallen ook andere ondernemingen, niet uitzendbureaus, die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een andere partij onder de reikwijdte. Dus het maakt voor de toepassing van de certificeringsplicht niet uit of sprake is van een hoofd-, neven- of zeer incidentele activiteit of dat sprake is van een bedrijfsmatige of niet- bedrijfsmatige activiteit.

Sinds de in 2012 ingevoerde registratieplicht hebben ook veel schoonmaakbedrijven (zekerheidshalve) besloten om zich in het Handelsregister te registreren als uitzendonderneming (onder SBI-Code beginnend met 78). De voorgenomen wijziging van de Waadi ten aanzien van certificering van uitzendbureaus heeft daardoor voor hen grote gevolgen.

Deze registratie had deels te maken met de (gevoelde) onzekerheid of het laten werken van schoonmaakmedewerkers op locaties van derden niet ook zou kunnen worden aangemerkt als ter beschikking stellen van arbeid. Wij constateren met tevredenheid dat u in dat verband duidelijkheid creëert in de Memorie van Toelichting: “De gekozen reikwijdte betekent dat situaties waarin arbeidskrachten bij een derde partij arbeid verrichten, maar waarin zij niet onder leiding en toezicht van deze derde partij staan, niet onder de certificeringsplicht vallen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij aanneming of uitbesteding van werk. In bijvoorbeeld de beveiliging, schoonmaak en catering wordt deze werkwijze toegepast.”

Tegelijkertijd werd de registratie indertijd ook benut om het zeer incidenteel ter beschikking stellen van werknemers af te dekken. Deze schoonmaakbedrijven lenen soms door aan collega-schoonmaakbedrijven, maar incidenteel lenen ze ook werknemers uit aan opdrachtgevers (bijv. voor receptiewerkzaamheden, serveren van drankjes/hapjes e.d.). Wij begrijpen dat deze activiteit strikt genomen, hoe gering ook, onder de Waadi valt, maar het karakter is een geheel andere: eigen medewerkers met een vaste baan waarvoor deze uitleenuurtjes meestal een extraatje oplevert, doorgaans niet-bedrijfsmatig en zeer incidenteel en vaak collegiaal.
Dat deze bedrijven nu ook onder de certificeringsplicht zouden komen te vallen met alle gevolgen van dien (hoge borgsom en weer veel administratieve lasten), staat niet in verhouding tot de zeer beperkte omvang van de activiteit.

Bedrijfstak-cao

Daar komt bij dat alle schoonmaakbedrijven via de algemeenverbindendverklaring verplicht vallen onder de werkingssfeer van de bedrijfstak-cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. In het kader van de naleving is er al sinds jaar en dag door sociale partners een controle- en handhavingssysteem ingesteld. De Commissie Controle Cao controleert of werkgevers de cao volgen. Deze commissie regelt controles, legt eventueel sancties op en kan een juridische procedure opstarten als de cao stelselmatig niet wordt nageleefd.

Keurmerk Schoon

Schoonmakend Nederland is de brancheorganisatie van de schoonmaaksector en behartigt de belangen van bijna 500 ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, waarvan 70% mkb-bedrijf zijn. Van de ongeveer 125.000 schoonmaakmedewerkers in ons land, is zo’n 70% werkzaam bij onze leden. De sector heeft een gezamenlijke omzet van 4,3 miljard euro. De sector kent ook een kwaliteitskeurmerk Keurmerk Schoon dat verplicht van toepassing is op de bij Schoonmakend Nederland aangesloten bedrijven. Onderdeel van dit keurmerk is o.m. de verplichte toepassing van de NEN 4400-1 (SNA-norm). De professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaakbedrijven wordt geborgd door het Keurmerk Schoon.

Wij dringen er daarom op aan om hiermee rekening te houden bij de verdere uitwerking van de certificeringsplicht en de geschetste vormen van (collegiale) doorlening door schoonmaakbedrijven daarvan uit te zonderen mits sprake is van geringe/incidentele ter beschikking stelling. Ook, maar dat is meer terzijde, wordt daarmee tegemoetgekomen aan de beperkte handhavingscapaciteit van de NLA en kan de focus worden gericht op die bedrijven die daadwerkelijk hun werk maken van uitzendarbeid.

Wij denken daarin graag met u mee en zijn vanzelfsprekend beschikbaar voor nader overleg of toelichting.

Met vriendelijke groet,

Piet Adema
Voorzitter Schoonmakend Nederland