Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert jaarplan 2024

Nieuws 22 december 2023

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert jaarplan 2024

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft haar jaarplan 2024 bekend gemaakt. De Inspectie wil bijdragen aan eerlijk, gezond en veilig werk én bestaanszekerheid voor iedereen

In dit bericht vind je meer informatie over de programma's van de Nederlandse Arbeidsinspectie. We lichten twee programma's uit waarin de schoonmaak- en glazenwasserbranche expliciet worden genoemd. 

Experts

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van arbeidswetgeving en op de doeltrefendheid van de uitvoering van de sociale zekerheid. Waar nodig zet zij via inspecties of opsporingsonderzoeken handhaving of strafrechtelijk onderzoek in om de naleving te bevorderen en overtredingen tegen te gaan. De Inspectie signaleert op haar inspectiedomein knelpunten en belangrijke ontwikkelingen om zo beleid, uitvoerders en andere betrokken partijen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid in te vullen. 

Programma's 

De Arbeidsinspectie werkt programmatisch om vraagstukken en maatschappelijke risico’s op haar domein efectief aan te pakken en om zich aan te kunnen passen als veranderingen in de maatschappij daarom vragen. De programma’s hebben allemaal een eigen opdracht en benadering. Het merendeel van de programma’s is thematisch. Dat wil zeggen dat ze zijn gericht op een bepaalde groep risico’s. Eén programma is echter niet gericht op een specifeke categorie risico’s, maar op goed werkgeverschap in sectoren en ketens. De eigenschappen en omstandigheden in een sector, maar ook contacten met bijvoorbeeld brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties, vragen om een sectorgerichte aanpak. 

Er zijn elf programma’s: 

 • Arbeidsuitbuiting & ernstige benadeling
 • Uitzendbureaus
 • Internationaal
 • Schijnconstructies en cao-naleving
 • Toezicht SUWI/Toezicht sociaal domein
 • Psychosociale arbeidsbelasting
 • Arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting
 • Asbest
 • Blootstelling aan gevaarlijke stofen en ioniserende straling
 • Procesveiligheid Brzo en ARIE
 • Certifcatie & marktoezicht
 • Goed werkgeverschap in sectoren en ketens
 • Trends en ontwikkelingen

Uitgelicht: Goed werkgeverschap in sectoren en ketens

Dit programma richt zich op die sectoren waar de risico’s op eerlijk, gezond en veilig werk zich opstapelen. Het programma hanteert een ketenaanpak. In de keten kunnen mechanismen werkzaam zijn die de bedrijven lager in de keten in een nadelige positie brengen. Met dit programma speelt de Inspectie in op actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opgaven op het terrein van woningbouw en verduurzaming.

Het programma zet in een aantal sectoren een mix aan interventies in, waaronder in de schoonmaak & leisure. 

 • Twee programmabrede thema’s staan centraal, namelijk kwetsbare werkenden (arbeidsmigranten en jeugdigen) en fysieke belasting in onder andere de bouw, de glasbewassing en bij laden en lossen. Om bij te dragen aan de zichtbaarheid van risico’s en het belang van naleving organiseert het programma een aantal actiedagen, waarvoor ook via de media-aandacht wordt gevraagd.
 • Om misstanden aan te pakken, start het programma een project dat zich richt op bedrijven die na meerdere geconstateerde overtredingen een waarschuwing preventieve stillegging ontvangen hebben. Als bij hercontrole blijkt dat het bedrijf weer in overtreding is (geweest), wordt overgegaan tot het stilleggen van het bedrijf. 

Uitgelicht: Blootstelling aan gevaarlijke stofen en ioniserende straling

Het doel van het programma is om werkgevers duurzaam werk te laten maken van het beschermen van hun werknemers tegen schadelijke blootstelling. Het programma richt zich op de aanpak van kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, sensibiliserende, irriterende, neurotoxische en bijtende stofen en ioniserende straling. Alle meldingen en ongevallen waarbij gevaarlijke stofen een rol spelen worden door het programma onderzocht. 

Het programma zet een mix aan interventies in bij o.a. luchthavens en industriële schoonmaak en de voedselketen:

 • Op basis van de resultaten van de inspecties op blootstelling aan gevaarlijke stofen bij Brzo-bedrijven zet het programma extra in op het verbeteren van de naleving bij bedrijven die achterblijven. Daarbij betrekt het programma de medezeggenschap, Arbo-professionals en brancheorganisaties.
 • Bij ioniserende straling richt het programma zich op die instellingen die ioniserende straling toepassen ten behoeve van onder andere nietdestructief onderzoek

Lees meer over de programma's in het Jaarplan 2024 en in het Meerjarenplan 2023-2026

Gerelateerd