Jeugdige glazenwassers in dienst? Dit moet je weten

Achtergrond 1 maart 2024

Jeugdige glazenwassers in dienst? Dit moet je weten

Wil je jonge medewerkers (bijvoorbeeld als glazenwasser) onder 18 jaar in dienst nemen, dan gelden een aantal andere regels ten opzichte van medewerkers van 18 jaar of ouder. De naleving van wet- en regelgeving rondom veiligheid is altijd belangrijk, maar voor jongeren zijn de regels uit de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet strenger. Wij leggen uit hoe het zit.

Experts

Wat verstaat de wet onder een jeugdige medewerker?

Een jeugdige medewerker is iemand van 16 of 17 jaar. Iemand die jonger is dan 16 jaar is volgens de wet een kind.

1. Arbeidstijden

Minderjarige medewerkers hebben beperkingen wat betreft hun arbeidstijden. Voor jeugdigen gelden anderen regels dan voor kinderen.

Pauzes en rusttijden voor 16- en 17-jarigen

Als een medeweker 16 of 17 jaar is en meer dan 4,5 uur werkt, dan heeft de medewerker recht op een half uur pauze. Ook heeft een medewerker recht op extra rusttijden.

Rustijden Jongeren van 16 en 17 jaar
Minimale dagelijkse rust 12 uur
In elk geval tussen 23.00-06.00 uur
Wekelijkse rust 36 uur per periode van 7 x 24 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur Half uur

Bron: Rijksoverheid

2. Werkzaamheden

Medewerkers van 16 of 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen. Deze medewerkers mogen zelfs sommige gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht. Voor glasbewassing zit daar de crux. 

De Rijksoverheid beschrijft uitgebreid welke eisen aan werkgevers worden gesteld bij risicovol werk door jongeren. Kijk daarvoor in dit bericht.

3. Voorlichting en instructie

  • Bied de jeugdige medewerker een uitgebreid inwerktraject en geef uitgebreide instructies over veiligheidsprocedures, het gebruik van apparatuur, middelen en materialen.
  • Zorg ervoor dat de jeugdige medewerker begrijpt hoe hij risico’s kan vermijden en veilig kan werken.
  • Zorg dat degene die deskundig toezicht houdt de vaardigheden heeft om duidelijke instructies en uitleg te geven. 

4. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als in je bedrijf één of meerdere jongeren werken, dan gelden voor de RI&E nadere voorschriften. Vooral als een jeugdige medewerker op hoogte werkt, is dit belangrijk.

In de RI&E moet aandacht besteed worden aan de jongeren en in het bijzonder aan:

  • De leeftijd van de jongeren;
  • Specifieke gevaren voor jongeren op het gebied van arbo;
  • Uitrusting en inrichting van de werkplek;
  • Aard, mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysische factoren;
  • Keuze en gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
  • Opleidingsniveau en de te geven voorlichting.

5. (Direct) Toezicht

Zorg voor voldoende toezicht en begeleiding van de jeugdige medewerkers door een ervaren collega. Door zijn ervaring kan deze deskundige collega de veiligheid en het welzijn van de jeugdige collega waarborgen. Het directe toezicht is vooral van belang bij het aanleren van werkzaamheden en het vertrouwd raken met de werkplek. Als de jeugdige medewerker de werkzaamheden, na enige oefening onder direct toezicht, veilig uitvoert, kan volstaan worden met het periodiek beoordelen van de werkwijze van de jongere en de situatie van zijn werkplek.

Toezicht blijft echter wel noodzakelijk. De frequentie hiervan hangt af van de aard van het werk, de leeftijd, kennis en ervaring van de jongere met een ondergrens van een aantal malen per dag. Het is belangrijk dat de collega die deskundig toezicht houdt altijd direct door de jongere kan worden opgeroepen. Zo voorkom je dat als de jongere vragen heeft, terwijl zijn collega die toezicht houdt niet bereikbaar is, de jongere zelf dingen gaat proberen.

De collega die toezicht houdt op de 16- of 17-jarige medewerker is dus altijd in de buurt van de jeugdige medewerker aan het werk.

Naast direct toezicht op het uitvoeren van de werkzaamheden en op de werkplek van de jongere, moet ook toezicht gehouden worden op het algemene gedrag van de jongere. Stoer en speels gedrag kan snel leiden tot gevaarlijke situaties.                                           

Gerelateerd