Overzicht cao-projecten 2019 - 2021

Achtergrond 17 december 2019

Overzicht cao-projecten 2019 - 2021

Tijdens de cao-onderhandelingen zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over het starten van verschillende projecten om vraagstukken in de schoonmaaksector aan te pakken. Dat is in het belang voor zowel werkgevers als werknemers. De projecten hebben tot doel concrete knelpunten aan te pakken en tegelijkertijd ervaring op te doen hoe dat het beste kan gebeuren. Ook zijn de projecten belangrijk om daadwerkelijk invulling te geven aan de ambitie die we als branche hebben: een duurzame, gezonde en innovatieve branche.

Expert

Help het eigen bedrijf vooruit door deelname aan cao-projecten
Schoonmakend Nederland roept ondernemers op deel te nemen aan projecten die zijn afgesproken in het kader van de cao. Dat kan op verschillende manieren, van het zitting nemen in een klankbordgroep tot actieve deelname aan een projectgroep. Bedrijven en hun medewerkers hebben er zelf baat bij en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een gezondere bedrijfstak. Dat is weer positief voor bijvoorbeeld het werven van nieuwe arbeidskrachten. Het mes snijdt tegelijkertijd aan verschillende kanten.

Doe mee! Dat is de enige mogelijkheid op kans van slagen. Blijf niet hangen in de problematiek, maar werk actief mee aan oplossingen. U helpt uw eigen bedrijf, uw eigen medewerkers én de bedrijfstak ermee.

We willen niet alleen gaan werken in projectteams, maar gaan ook klankbord bijeenkomsten plannen. In die bijeenkomsten worden de belangrijkste vragen van een thema besproken, kan er worden meegedacht over oplossingen en worden de klankbordgroep bijgepraat over de status.

Overzicht projecten
De cao-projecten zijn onder te verdelen in een drietal thema’s en een groot aantal pilots. Hieronder vindt u een nadere uitwerking:

Thema 1: Goede (volwassen) arbeidsrelatie

 1. Zorgen voor een veilige werkomgeving: de cao-partijen vinden het belangrijk dat medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken, zowel fysiek als psychosociaal. Meerdere activiteiten worden in dit kader ontwikkeld:
  • Workshops voor direct leidinggevenden en hoger management
  • Aandacht voor discriminatie op de werkvloer
  • Meer bekendheid voor (centrale) vertrouwenspersonen en klachtencommissie
  • Start campagne over (on)gewenst gedrag en wat je kunt doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag en ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal
 2. Voorlichting over contractswisseling: Schoonmakend Nederland ontwikkelt een voorlichtingsfilmpje om werknemers beter te kunnen informeren over hun rechten en plichten bij contractwisseling.

Thema 2: Ontwikkeling en Opleiding

 1. Taal- en schrijftrajecten: ook in deze cao-periode is er budget beschikbaar om werknemers onder werktijd een taal- of schrijftraject te laten volgen.
 2. Basisopleiding leidinggevenden: om meer leidinggevenden in staat te stellen het examen te halen wordt onderzocht welke onderwerpen in een basiscursus thuis horen en welke onderwerpen in een aanvullende module kunnen worden aangeboden.
  De werkgever hoort binnen 9 maanden na indiensttreding of functiewijzing de cursus aan te bieden.
  Aan het einde van de looptijd van de cao-periode willen we 2.000 leidinggevenden hebben opgeleid. Dat is inclusief de leidinggevenden die in de vorige periode zijn opgeleid. De examens worden afgenomen door het RAS-Examenbureau.
 3. Aantal behaalde diploma’s basis(vak)opleiding: er wordt onderzocht waarom minder mensen het basis(vak)diploma halen.

Thema 3a: Vitaliteit en gezondheid: verzuim

 1. Commissie verzuim: deze commissie wil een beeld krijgen van de kwaliteit van de verzuimbegeleiding in de branche. Wanneer 75% van de dossiers als voldoende wordt beoordeeld (dus als de juiste procedure is gevolgd) dan wordt de commissie opgeheven.
  Ook wordt onderzocht op welke wijze de administratieve druk (m.n. voor MKB) kan worden verlaagd. We kijken hoe we dit concreet invulling kunnen geven.
 2. Project grijs verzuim: Er worden middelen ontwikkeld om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de aanpak van (met name frequent en grijs) verzuim.

Thema 3b: Vitaliteit en gezondheid: ouderenbeleid

 1. Het scholingsfonds wordt gecontinueerd. Dit fonds biedt schoonmakers de mogelijkheid om te scholen voor een baan buiten de schoonmaakbranche. Ook in deze cao-periode is er budget beschikbaar. Er wordt extra ingezet op schoonmakers van 45 jaar en ouder.
 2. Experiment ‘Eerder stoppen met werken’: voorafgaand aan het experiment wordt eerst onderzocht welke (financiële) regelingen en maatregelen nodig zijn om schoonmakers eerder te laten stoppen met werken. Het gaat om schoonmakers waarbij gezond het pensioen halen onder druk staat.
 3. Vitaal roosteren: er wordt onderzoek gedaan naar gezond en vitaal roosteren in de volcontinue diensten.

Verschillende pilots

 1. Pilot robotisering: deze pilot is in de vorige cao-periode gestart en loopt nog door. De pilot richt zich op onderzoek naar hoe robots het schoonmaakwerk leuker, lichter en aantrekkelijker kunnen maken.
 2. Pilot Schipholmedewerker: deze pilot gaat van start op Schilhol en heeft als doel om te komen tot een allround Schipholmedewerker. Deze medewerker kan verschillende functies bekleden en wordt op deze manier breder (en duurzamer) inzetbaar.
 3. Pilot de Sociale Eenheid: hoe kun je de betrokkenheid van medewerkers met de opdrachtgever verder vergroten. Dit moeten we nog verder uitwerken.
 4. Pilot cao schoonmaak en catering: deze pilot is een vervolg op de pilot ‘brede inzetbaarheid’. Om schoonmakers in staat te stellen om meer uren te werken is samenwerking gezocht met de cateringbranche en zo medewerkers op beide gebieden werk te bieden. Naast de kansen die dit biedt, liepen we in de pilots ook aan tegen problemen omdat beloning, arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid verschillend zijn. Naast het uitbreiden van de pilot naar meerdere locaties wordt ook verder gezocht naar oplossingen voor de problemen.
 5. Pilot Loopbaanpaden en leerlijnen in de facilitaire sector: zowel opdrachtgevers als medewerkers hebben behoefte aan verbreding van takenpakketten. In de pilot wordt onderzocht hoe verschillende facilitaire functies ingevuld kunnen worden en welke competenties en certificaten gewenst zijn.
 6. Pilot Duurzame inzetbaarheid in de glasbewassing: vervolg op de Arbeidsmonitor glazenwassers waarbij aandacht gekeken wordt naar de werkomstandigheden van de glazenwassers en hoe deze het werk zo inricht dat hij gezond aan het werk kan blijven. Naast werkomstandigheden wordt in een later stadium ook gekeken naar leefstijl.
 7. Pilot Duurzame inzetbaarheid in de reconditionering: er is nog weinig bekend over de arbeidsomstandigheden en mogelijke problematieken om gezond het pensioen te halen onder reconditioneringsmedewerkers. De pilot moet daar inzicht in geven.
 8. 100 statushouders een werkplek in de sector: Er gebeurt al veel in de sector. We willen inventariseren wat we al doen als sector. Dit gaan we binnenkort opstarten.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen stelt u aan Jeroen Veldboer of telefonisch via 06-106 19 597.
Wilt u zich opgeven voor een klankbord- of projectgroep? Mail uw gegevens naar Julian de Corte of telefonisch via 06-225 25 778.

Gerelateerd