Overzicht veranderingen wet- en regelgeving voor werkgevers in 2022

Nieuws 4 januari 2022

Overzicht veranderingen wet- en regelgeving voor werkgevers in 2022

Een overzicht van veranderingen in wet- en regelgeving in 2022 voor werkgevers.

Experts

1 januari 2022

Vrije ruimte WKR
De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) is weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,18% van het restant van die loonsom boven van dat bedrag. Daarmee is een einde gekomen aan de tijdelijke verhoging van 3% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze maatregel was ingevoerd in verband met de coronacrisis.

WW-premies vast/flex blijven hetzelfde; bij veel overwerk weer hoge premie
Sinds de introductie in 2020 van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er twee premietarieven binnen het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf; dit fonds financiert de WW-uitkeringen van private werkgevers): een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden. Het lage tarief voor 2022 is 2,70%, het hoge 7,70% – hetzelfde als in 2021.
In 2021 was – vanwege de coronacrisis – geen hoge WW-premie verschuldigd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2022.

1 maart 2022

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden nog mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.
Vanaf 1 maart 2022 kunnen zij via het STAP-portaal het STAP-budget aanvragen (één keer per jaar, per persoon). Het UWV beheert de aanvragen en voert de regeling uit. Als de aanvraag is goedgekeurd, betaalt het UWV het bedrag aan de opleider. Meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus hebben ouders recht op betaald ouderschapsverlof gedurende negen weken. Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. De hoogte van de uitkering (verzorgd door het UWV) bedraagt 50% van het dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het betaald ouderschapsverlof uitgebreid wordt tot 70%.

Gerelateerd