Stand van zaken onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar risico's bij werken met gevelonderhoudsinstallaties

Achtergrond 4 juli 2024

Stand van zaken onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar risico's bij werken met gevelonderhoudsinstallaties

Schoonmakend Nederland heeft in 2022 bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (certificering en toezicht) melding gemaakt van mogelijke onrechtmatigheden met de conformiteitsverklaringen. Deze zijn destijds voor Kranenburginstallaties afgegeven.

De Arbeidsinspectie is daarop in 2023 een project gestart met conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) zoals Aboma, Chex, Liftinstituut, TÜV en Veturo die actief zijn in de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG) en Schoonmakend Nederland naar de risico’s van gevelonderhoudsinstallaties (goi’s).

Expert

In 2023 en 2024 heeft de Arbeidsinspectie inzicht gekregen in ongevallen en onveilige machines en zijn de eerste stappen gezet voor het aanpassen van wet- en regelgeving. Eén van de oplossingen is een aanscherping van de Nederlandse wet- en regelgeving door het instellen van een verplicht keuringsregime. Het warenwetbesluit machines moet al aangepast worden aan de nieuwe machineverordening en insteek is om ook de goi toe te voegen onder een verplicht keuringsregime, zoals dat al voor hijskranen bestaat. Het gaat om zowel de jaarlijkse keuring van goi’s en de ingebruikname keuring van goi’s. Alleen bedrijven geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) kunnen dan nog keuren. Vanuit de CVG, hier is de AWOG ook actief, is verkennend gesproken met een schemabeheerder om te inventariseren welke stappen vanuit de branche noodzakelijk zijn om tot een wettelijk keuringsschema te komen.

Een tweede optie, die een langere adem vergt, is ervoor zorgen dat een goi in de nieuwe Europese machineverordening als risicovol product wordt aangemerkt waarbij voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure altijd gebruik gemaakt moet worden van een EU-Notified Body. Ook hiervoor zijn eerste stappen gezet.

In het licht van toezicht en omdat er weinig informatie beschikbaar is over de naleving van fabrikanten van goi’s, gaat de Arbeidsinspectie in de tweede helft van 2024 inspecties uitvoeren bij deze fabrikanten.

Vaststaat dat het bij sommige stakeholders aan kennis ontbreekt. Er zijn diverse ideeën aangeleverd hoe deze kennis verhoogd kan worden. Door onder andere opleidingen of voorlichting te geven. Met een communicatieplan worden deze ideeën de komende periode verder uitgewerkt en onderzocht.

Gerelateerd