Toelichting op begrotingen 2020 van Ministeries SZW, EZK en BZK

Politiek 17 september 2019

Toelichting op begrotingen 2020 van Ministeries SZW, EZK en BZK

Hieronder volgt de toelichting op de begrotingen voor 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Expert

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Eén van de speerpunten uit de beleidsvoornemens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. Voor de discussie hierover wordt de commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap een belangrijk vetrekpunt. Deze commissie brengt nog in 2019 advies uit over de regulering van werk, de sociale zekerheid en fiscaliteit. Het kabinet is voornemens om de arbeidsmarkt en sociale zekerheid te verbeteren. De beleidsprioriteiten zijn:

 1. Stimuleren van zekerheid en kansen in een nieuwe economie

 2. Stimuleren dat mensen naar vermogen meedoen in de samenleving

 3. Beleid valt of staat me uitvoering en handhaving

Belangrijk speerpunt voor het kabinet is ook de uitwerking van het Pensioenakkoord dat in 2019 is afgesproken met sociale partners. Tegelijkertijd zijn er ook maatregelen aangekondigd voor mensen met zware beroepen. Vanaf 2020 stelt het kabinet 10 miljoen euro structureel beschikbaar voor blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Voor sociale partners wordt het mogelijk gemaakt om oudere werknemers eerder te laten uit treden. Deze maatregel is afgesproken om mensen die niet in staat zijn gezond door te werken tot de AOW leeftijd tegemoet te komen. Deze afspraak moet op sectoraal niveau worden uitgewerkt in maatwerkafspraken.

 • In 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Met deze wet neemt het kabinet maatregelen om de verschillen in bescherming tussen werknemers met een vast en flexibel contract te verkleinen. Een belangrijke maatregel zijn de hogere WW-premies voor flexibele contracten. Lees meer over de WAB.

 • Er wordt voor zzp’ers een minimumuurtarief van 16 euro ingevoerd. Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen. Bij zzp’ers die een uurtarief van 75 euro of hoger hebben, wordt er van uitgegaan dat ze zelf kunnen sparen voor werkloosheid en pensioen en dat ze verzekerd zijn. Er komt een webmodule die opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid geeft over de aard van de arbeidsrelatie.

 • Het kabinet gaat met de SER het gesprek aan over een brede maatschappelijke analyse op de groeiende groep armen. Onderdeel hiervan zijn de problemen met lage tarieven en onzekere inkomsten en het lage aantal gewerkte uren.

 • Het kabinet zet ook in op Leven lang Ontwikkelen. Hier wordt budget voor beschikbaar gesteld.

 • Het overheidsbeleid voor gezond en veilig werken wordt geactualiseerd. In 2020 wordt er daarom door het kabinet aan de Arbovisie 2030 gewerkt.

 • Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof van partners, dat sinds januari 2019 een week is, aangevuld. Als de partner langer dan een week vrij wil, kan in het eerste half jaar maximaal 5 weken extra geboorteverlof opnemen. Er bestaat dan en recht op 70% van het loon tot het maximum dagloon.

 • Via de aanpak ‘Het breed offensief’ wil het kabinet meer mensen met een beperking aan het werk krijgen en houden. Om de huidige werkwijze van de Wet banenafspraak te vereenvoudigen, wordt het systeem aangepakt. Het maakt niet langer uit bij wie iemand werkt (markt – overheid) maar dat iemand werkt. Doel is om extra banen te realiseren.

 • De werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten wordt verbeterd. Hierdoor moeten werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden.

 • Het project ‘Verdere integratie op de arbeidsmarkt’ wordt voortgezet en in het najaar volgt een tussentijdse evaluatie.

 • Het kabinet is een campagne gestart om schulden bespreekbaar te maken.

 • Er wordt gewerkt aan een nieuw inburgeringsstelsel dat in 2021 moet ingaan. Daarbij is het belangrijk dat inburgeraars meedoen in de maatschappij door Nederlands te leren en een baan te vinden.

 • Handhaving is belangrijk voor de werking van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Er wordt daarom ingezet op de versterking van de handhaving door meer te investeren in de Inspectie SZW.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het kabinet wil ondernemers de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’ blijft doorgaan. In dit programma wordt ingezet op het aanpakken van regeldruk voor bedrijven door mkb’ers eerder en beter bij nieuwe regelgeving te betrekken. Vanaf 1 mei 2019 is daarom de MKB-toets verplicht bij nieuwe regelgeving. Via ons lidmaatschap van MKB-Nederland zijn we als Schoonmakend Nederland aangesloten op deze ontwikkelingen.
In de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn diverse maatregelen opgenomen die het MKB ondersteunen op financierings- en groei gebied.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijft voortbestaan en gefinancierd worden. Dit is de uitvoeringsdienst van het Ministerie van EZK waaronder ook de taken van PIANOo, het expertisecentrum voor aanbestedende diensten vallen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

In de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lezen we dat er in 2020 een doorlopende meerjarige subsidie wordt toegekend aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Gerelateerd