Adviezen uit eindrapport Commissie Regulering van werk van groot belang voor de schoonmaakbranche

Persbericht 23 januari 2020

Adviezen uit eindrapport Commissie Regulering van werk van groot belang voor de schoonmaakbranche

Vandaag heeft de commissie Regulering van Werk o.l.v. Hans Borstlap haar eindrapport gepresenteerd. Op verzoek van minister Wouter Koolmees (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deed de commissie onderzoek naar de arbeidsmarkt en of de huidige inrichting ervan nog past bij de toekomst. Schoonmakend Nederland heeft afgelopen maanden een aantal keer met de commissie gesproken over arbeid in het algemeen en over werken in de schoonmaakbranche in het bijzonder. Schoonmakend Nederland is verheugd dat daar veel van terug te zien is in het eindrapport en dat de commissie de term ‘basis van de arbeidsmarkt’ gebruikt. In de schoonmaakbranche doen we dat al langer. Daaruit spreekt de waardering voor de positie van de branche en alle hardwerkende werknemers. 

Expert

Conclusies en aanbevelingen
De kernboodschap van de commissie is dat we in Nederland de bakens moeten gaan verzetten. In de regels rondom werk bestaan verschillende regelsystemen: arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De commissie stelt vast dat er geen samenhang bestaat in deze systemen en dat er grote verschillen bestaan in de bescherming en toerusting van categorieën werkenden. Hierdoor worden sociale scheidslijnen versterkt. Om een gelijker speelveld voor alle werkenden te creëren, moeten de vier regelsystemen gaan aansporen tot wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.

De commissie stelt een herontwerp voor van vijf bouwstenen:

  1. Bevorderen van interne wendbaarheid binnen duurzame arbeidsrelaties en het afremmen van externe flexibiliteit.
  2. Toewerken naar een overzichtelijker stelsel van contractvormen.
  3. Stel alle werkende in staat zicht te ontwikkelen en te (blijven) leren.
  4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.
  5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.

Kernpunten Schoonmakend Nederland

De kernpunten van Schoonmakend Nederland komen in verschillende bouwstenen terug:

  1. Houd ook de werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt voor ogen.
  2. Maak ondernemerschap én werkgeverschap aantrekkelijk en minder risicovol.
  3. Investeer in een sterke basis van de arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen
  4. Creëer een gelijkwaardig speelveld voor iedereen.

Schoonmakend Nederland ziet in het rapport – naast een feitelijke discussie over arbeid, sociale zekerheid en fiscaliteit – ook een invulling van de vraag: In welke maatschappij willen we leven. Schoonmakend Nederland wil graag vanuit de schoonmaak- en glazenwassersbranche een bijdrage leveren in de verdere discussie rondom het herontwerp en als toetsbranche dienen voor de uitvoering van een aantal adviezen. Omdat Schoonmakend Nederland verwacht dat dit rapport door veel politieke partijen gebruikt zal worden in de aankomende verkiezingsprogramma’s, gaat Schoonmakend Nederland hierover met alle stakeholders in gesprek.

Gerelateerd