NOW-regeling gepubliceerd, Schoonmakend Nederland bestudeert de plannen

Achtergrond 31 maart 2020

NOW-regeling gepubliceerd, Schoonmakend Nederland bestudeert de plannen

Vanmorgen is een nadere uitwerking van de NOW-regeling gepubliceerd. Hierin zitten maatregelen van de overheid om ondernemers door de coronacrisis te helpen én om werkgelegenheid te behouden. Hieronder zetten we een aantal belangrijke punten op een rij.

Schoonmakend Nederland bestudeert op dit moment samen met financiële en arbeidsvoorwaarden specialisten de voorstellen. We geven nu vast een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Updates geven we in volgende nieuwsbrieven. Komende donderdag en vrijdag organiseren we ‘open conferenties’ waarin we ook op de regeling ingaan.

Expert

  • Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten moet er sprake zijn van minimaal 20% omzetdaling. Er wordt gekeken naar een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dagen van de maanden maart, april of mei 2020. Deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari t/m december 2019, gedeeld door vier. Bestond een werkgever nog niet op 1 januari 2019, dan geldt een afwijkende omzetbepaling.
  • Mogelijk wordt deze regeling verlengd met drie maanden. Het Kabinet neemt hier voor 1 juni een besluit over.
  • Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.
  • Als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
  • Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, moet de werkgever meerdere aanvragen indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient de omzetdaling voor de gehele onderneming op te geven.
  • Het UWV baseert de loonsom op de polisadministratie (uitgangspunt: maand januari 2020). De beslistermijn van het UWV is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.
  • Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Dit heeft tevens het effect dat werkgevers van werknemers met een flexibel contract worden gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.
  • Wat ook van belang is dat bedrijven in de periode 18 maart t/m 31 mei 2020 geen ontslag voor werknemers aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Dit gaat om de periode waarover je tegemoetkoming ontvangt.
    De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart. Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een “boete-correctie” doorgevoerd.

Gerelateerd