Herkeuring Kranenburginstallaties

Vereniging 19 augustus 2021

Herkeuring Kranenburginstallaties

Naar aanleiding van een ongeluk met een mastinstallatie van het merk Kranenburg heeft de Technische Commissie AWOG op 23 juni jl. het advies doen uitgaan om het werk met alle installaties van het merk Kranenburg stil te leggen.

Schoonmakend Nederland heeft bij de Inspectie SZW melding gemaakt van mogelijke onrechtmatigheden met de conformiteitsverklaringen. Deze zijn destijds afgegeven voor Kranenburginstallaties. ISZW gaat hier nader onderzoek naar doen. De uitkomsten laten echter nog even op zich wachten.

Binnen de Commissie Veiligheid Gevelinstallaties (CVG), waarin keurende instanties, onderhoudsbedrijven, eigenaren van gevelinstallaties  en, namens de gebruikers, Schoonmakend Nederland, overleggen over een veilig gebruik van gevelinstallaties, zijn nadere afspraken gemaakt over hoe nu verder moet worden omgegaan met installaties van het merk Kranenburg.

Geconstateerd is dat de problemen zich voordoen bij het laswerk in aluminium draagconstucties. Dit aluminium laswerk komt in ieder geval voor in mastinstallaties van Kranenburg en in een aantal gevallen ook in andere (gevel-)installaties van Kranenburg vanaf het bouwjaar 2006, zoals bijvoorbeeld de types  Kangaroo, Bever en Giraffe. (Voor 2006 werden er alleen stalen onderdelen gebruikt.)

Daarom is afgesproken dat alle Kranenburg-installaties met laswerk in aluminium draagconstructies aan een nader onderzoek worden onderworpen. Er is een checklist opgesteld (d.d. 18 augustus 2021) die keurende instanties gaan hanteren bij deze inspecties. Aluminium laswerk zal daarbij door een deskundige beoordeeld worden.

Op basis van dit nadere onderzoek kan de installatie worden goedgekeurd, kan de eigenaar het advies krijgen geconstateerde tekortkomingen te verhelpen of kan de installatie definitief worden afgekeurd.

Keurende instanties en onderhoudsbedrijven informeren eigenaren van betreffende installaties die bij hen bekend zijn en  geven aan dat hun installatie buiten gebruik moet worden gesteld en aan een nader onderzoek moet worden onderworpen.

Expert

De resultaten van de extra keuring zullen worden vermeld in het liftboek bij de gebruikershandleiding en in het keuringsrapport.

De binnen de CVG gemaakte afspraken en de te volgen procedure zijn vastgelegd in een informatieblad en een checklist die op 18 augustus 2021 zijn gepubliceerd op de website van de CVG.

Concreet betekent dit voor gebruikers het volgende:

  • Alle mastinstallaties van het merk Kranenburg worden buiten gebruik gesteld, totdat ze zijn onderzocht en goedgekeurd op basis van de procedure zoals beschreven in informatieblad en de checklist d.d. 18 augustus.
  • Alle overige (gevel-)installaties van Kranenburg vanaf bouwjaar 2006 dienen nader onderzocht te worden. Het advies is om ook deze installaties niet te gebruiken, totdat het nadere onderzoek heeft plaatsgevonden.

 Hoe kun je zien of herkeuring heeft plaatsgevonden en de installatie is goedgekeurd?

  • Er moet een geldig keurmerk door een deskundige zijn aangebracht na 18 augustus 2021
  • en in het liftboek bij de gebruikershandleiding en in het keuringsrapport moet duidelijk zijn aangegeven dat de keuring heeft plaatsgevonden conform het CVG-informatieblad en de checklist d.d. 18 augustus 2021.

Als u als gebruiker niet kunt vaststellen dat de keuring van de installatie conform het CVG-informatieblad en de checklist d.d. 18 augustus 2021 is goedgekeurd, adviseren wij om een schriftelijke verklaring van de keurende instantie te vragen waaruit dit blijkt.

 

 

Gerelateerd