Nieuw coalitieakkoord sluit aan op koers Schoonmakend Nederland

Nieuws 16 december 2021

Nieuw coalitieakkoord sluit aan op koers Schoonmakend Nederland

Lastenverlichting bij ziekte, hulp bij verduurzaming en ruimte voor ondernemerschap  

'In het nieuwe coalitieakkoord zien we veel punten terug van de door Schoonmakend Nederland ingediende voorstellen. Minder regeldruk, meer ruimte voor ondernemerschap, werken meer lonend maken door lastenverlichting voor met name lage en middeninkomensaanpak toeslagencircus, en het verkleinen van de armoedeval. Aan het kabinet de opdracht nu door te pakken', reageert Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland, op het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. 

Het nieuwe coalitieakkoord geeft Schoonmakend Nederland handvatten om de ingezette koers naar een vooruitstrevende en toekomstgerichte schoonmaaksector voort te zetten. Adema: 'Met dit akkoord én ons onlangs gesloten cao-principeakkoord kunnen we concreet verder bouwen aan de voor onze sector belangrijke thema’s arbeidsmarkt en werkgeverschap, ondernemerschap en duurzaamheid.' 

Experts

Reactie op onderwerpen die onze sector raken 

Hieronder onze reactie op de belangrijkste onderwerpen die onze sector raken, getoetst aan onze strategische visie op Arbeidsmarkt & werkgeverschap, Ondernemerschap en Duurzaamheid. Het totale akkoord lees je hier. 

Arbeidsmarkt & werkgeverschap 

Schoonmakend Nederland is verheugd dat het nieuwe kabinet het SER-akkoord grotendeels overneemt, waarmee ook de door Schoonmakend Nederland geuite ambitie van Werken zonder armoede, de norm in Nederland wordt. De voorstellen maken werken meer lonend, geven mensen meer werk- en inkomenszekerheid en stimuleren mobiliteit op de arbeidsmarkt. Met een uurloon dat met 20% ver boven de voorgestelde minimumloonsverhoging van 7,5% ligt, 80% vaste contracten, verbod op nulurencontracten, mobiliteitscentrum en uiteenlopende opleidingen, werken we actief aan een aantrekkelijke, goed functionerende arbeidsmarkt voor medewerkers aan de basis van de arbeidsmarkt. De (ook door ons) voorgestelde investering in goedkopere of zelfs gratis kinderopvang draagt hier verder aan bij. Ook zouden we graag zien dat fiscale belemmeringen bij combinatiebanen worden opgeheven om de arbeidsmarktkrapte te verkleinen.  

Verruiming bijverdiengrenzen in de Participatiewet 
Schoonmakend Nederland juicht dit voorstel toe. Door het bijverdienen bovenop de bijstandsuitkering te verruimen (nu half jaar), maak je werk meer lonend. Hiermee stimuleer je mensen met een aanvullende uitkering om aan het werk te blijven én meer uren te gaan werken. Dit leidt tot een lagere uitkeringslast, een hogere participatiegraad en minder krapte op de arbeidsmarkt, zo hebben een aantal projecten in onze sector uitgewezen. Dit is bij de totstandkoming van dit akkoord niet onopgemerkt gebleven. Een belangrijke en goede stap.  

Voorkomen schulden 
Schoonmakend Nederland en onze werkgevers afzonderlijk bieden het kabinet graag de opgedane kennis en jarenlange ervaring in financiële educatie, preventie en vroegsignalering aan om schulden te voorkomen of vroegtijdig te verhelpen. Door onze ervaring met de Nationale Schuldhulproute, inzet van budgetcoaches en financieel consulenten, werken we hard aan een sector waarin medewerkers schuldenvrij zijn. 

Meer structuur in arbeidsmigratie 
Schoonmakend Nederland steunt het kabinet in haar streven misstanden bij arbeidsmigratie en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Tegelijkertijd roepen we het kabinet op vrij verkeer van personen aan te (blijven) moedigen. Door corona zijn veel arbeidsmigranten uit de sector gestroomd en huiswaarts gekeerd. Voor een gezonde, goed functionerend schoonmaaksector zijn arbeidsmigranten hard nodig. 

Taalonderwijs 
Ook in de verkenning van het kabinet naar maatwerkmogelijkheden om nieuwkomers de Nederlandse taal zo snel mogelijk machtig te maken, reiken we het kabinet graag de helpende hand. Jaarlijks investeren onze schoonmaakondernemers, buiten de subsidies om, meer dan een miljoen euro in Nederlandse taalles. Waarmee nieuwkomers meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. 

Aanleren digitale vaardigheden 
Wij onderschrijven de overtuiging van het nieuwe kabinet iedereen de kans moet krijgen om mee te komen in onze steeds verder digitaliserende samenleving. In het recent overeengekomen cao-akkoord hebben werkgevers en vakbonden in de schoonmaaksector hierover afspraken gemaakt.  

Ondernemerschap 

Mkb-toets bij wetgeving voor minder regeldruk  
Met een grote vertegenwoordiging van mkb-bedrijven zijn wij als schoonmaakbranche vanzelfsprekend positief over de plannen om de regeldruk voor het mkb te verminderen en om regelgeving eenvoudiger uitvoerbaar te maken. Hier zetten wij ons al lang voor in. De voorstellen in het akkoord maken het voor onze mkb-bedrijven onder meer makkelijker om mensen in dienst te nemen en te houden, eenvoudiger financieringen aan te gaan en meer kans te maken op overheidsaanbestedingen. Ook de vereenvoudiging van regelgeving rondom bedrijfsopvolging in familiebedrijven (velen in onze sector) juichen wij toe.  

Innovatie
Het is ontzettend belangrijk dat het nieuwe kabinet vol inzet op kennis en innovatie (3% bbp – Lissabon doelstelling). Hiervoor wordt een fonds van 5 miljard voor onderzoek en ontwikkeling opgezet, ook het vrij en ongebonden onderzoek. Dit geeft kansen voor onze sector die al enige tijd, samen met sociale partners, onder meer onderzoek doet naar verlichting van arbeid door robotisering (o.m. exoskelet) van werkzaamheden, verhogen van efficiency door datagestuurd schoonmaken en terugdringen van waterverbruik en CO2-uitstoot 

Verbeteren loondoorbetaling bij ziekte  
Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar - in lijn met het SER-advies - in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt. In onze sector komen tweede ziektejaar en tweede spoor relatief weinig voor. Wij vragen het kabinet nogmaals te kijken naar de doorbetaling WIA voor >10 jaar. Deze kosten beperken onze ondernemers in hun ondernemerschap. Voor het kleinbedrijf beperkt een hoog risico ook de doorgroei naar volwaardige banen. 

Meer thuiswerken 
Om thuiswerken te stimuleren maakt het nieuwe kabinet afspraken met het bedrijfsleven en overheden. Voor Schoonmakend Nederland betekent meer thuiswerken, minder schoonmaak van kantoren. We roepen het kabinet op om ook voor onze ondernemers thuisschoonmaak fiscaal vriendelijk mogelijk te maken. Samen met vakbonden zetten we ons al langere tijd in op het vergroten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goed inkomen en werk en het voorkomen van zwartwerken in de schoonmaak. Ook in de thuissituatie. Welke voorwaarden kunnen we verder creëren om zwartwerken tegen te gaan?  

Rekeningrijden 
Schoonmakend Nederland is positief over een in 2030 in te voeren systeem van ‘rekeningrijden’. Dit helpt in de verduurzaming van onze planeet en is eerlijker. Wel vragen we onze ondernemers te compenseren voor de extra kosten van rekeningrijden. Aangezien wij geen alternatief hebben: schoonmakers kunnen niet thuis werken.  
 
Duurzaamheid 

Schoonmakend Nederland kijkt uit naar het inzicht en advies van het kabinet over de stappen die het mkb kan zetten om te verduurzamen. Het versimpelen van regelingen voor ondernemers, de investering in onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologieën en toetsing van de effecten van het klimaatbeleid op het mkb, helpt onze ondernemers verder te verduurzamen. Het coalitieakkoord geeft onze sector op deze punten kansen. Wij willen hier graag een voorbeeldrol in spelen. Wel adviseren we het kabinet op hierin samen met bedrijven, overheid en maatschappelijke partners op te trekken. Een goed voorbeeld hiervan is de onlangs – in samenwerking met experts en Schoonmakend Nederland – gelanceerde businesscourse voor onze leden om concreet vorm en inhoud aan het thema duurzaamheid. 

Gerelateerd