Eén jaar Manifest Duurzaam Schadeherstel

Praktijk 4 juli 2024

Eén jaar Manifest Duurzaam Schadeherstel

Het Manifest Duurzaam Schadeherstel bestaat nu exact één jaar. In juni 2023 zetten het NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond van Verzekeraars hun handtekeningen eronder. Hoe Susan Mogony, directeur van het NIVRE, terugkijkt op het afgelopen jaar en wat zij wenst voor de toekomst ten aanzien van duurzaam schadeherstel? Lees haar antwoorden hieronder.

Experts

1. Wat betekent het manifest voor jou? 
“Voor het NIVRE betekent het manifest een grote stap voorwaarts op de gezamenlijke inzet van het collectief. Door samen te werken aan de ambitie die wij middels het manifest uitspreken, worden schade-experts meer verenigd. En zo hoort het, want duurzaam schadeherstel gaat verder dan individuele acties en kan alleen maar slagen door een gezamenlijke inspanning. Bovendien is het verminderen van de CO2-uitstoot een maatschappelijk vraagstuk, want het raakt ons allen. Door dit vraagstuk collectief aan te pakken zorgen we samen voor snellere vooruitgang.

Het manifest draagt daarnaast bij aan de bewustwording van de impact van CO2 uitstoot én het zorgt voor een goede samenwerking. Door met elkaar te praten en helderheid te verschaffen over elkaars werkterrein, kom je tot nieuwe inzichten en betere oplossingen.”

2. Hoe kijk je nu naar duurzaam schadeherstel?
“Het manifest heeft ons geholpen om duurzaam schadeherstel op de agenda te krijgen. Op het moment van ondertekening was ’duurzaam schadeherstel’ nog een containerbegrip. Nu we een jaar en veel brainstormsessies verder zijn, realiseren we ons dat duurzaam schadeherstel om maatwerk vraagt. Zo kan je bijvoorbeeld in plaats van het inzetten van standaard drogers bij waterschade, alternatieven zoals een al aanwezig koelwarmtesysteem overwegen. Dan hoeft de reconditioneerder niet met drogers op en neer te rijden. Zo spaar je CO2 uit. Dit vereist een andere mindset en specifieke kennis van de materie en daar moeten we met elkaar naartoe.”

3. Waar staan jullie nu?
“Nog maar aan het begin. Zoals veel verandertrajecten begint ook dit traject bij bewustwording. Bewustwording is essentieel. Experts die deelnemen aan de werkgroepen zijn inmiddels met het onderwerp bekend. Nu is het zaak om die kennis verder te verspreiden. Er zijn drie werkgroepen gevormd: Mobiliteit & mens, Energie materieel en Circulariteit materiaal. Die werkgroepen hebben onderzocht hoe we samen CO2-reductie kunnen bewerkstelligen. Uit alle voorstellen zijn er per werkgroep zes pilots gekozen: drie voor de bulkschades, drie voor grote schades. Die pilots gaan best practices opleveren die we gaan delen met de gehele markt, want die zijn voor iedereen waardevol.”

4. Waar ben je tevreden over?
“Laat ik voorop stellen dat ons plan enorm ambitieus is. Daarom begonnen we breed. Vervolgens was het essentieel om de opdrachten voor de werkgroepen te versmallen. Dat vergde tijd en inspanning. Alle betrokken partijen moesten immers mee in het proces om draagvlak te houden, dus moesten we zorgen dat alle ‘wagonnetjes’ aangehaakt bleven.

Ik ben enorm trots op de experts die zich voor de werkgroepen hebben ingezet. Schade-experts kijken doorgaans eerst de kat uit de boom bij nieuwe initiatieven, maar voor duurzaam schadeherstel hebben zij concurrentiebelangen opzij gezet. Zo hoort het natuurlijk, maar je moet het maar doen. Zij hebben dat met verve gedaan!” 

5. Wat moet er nog gebeuren?
“Naast kennis en inzichten opdoen van de best practices, moet er een koppeling komen met CSRD-rapportages (Corporate Sustainability Reporting Directive). Daar ligt een taak voor de stuurgroep. Die koppeling is van toegevoegde waarde, omdat uiteindelijk alle bedrijven met CSRD te maken krijgen. Een eenduidig format zorgt ervoor dat iedereen straks snel een goede en eenduidige duurzaamheidsrapportage kan maken. Zo’n format is ook een trigger om bedrijven die nu nog niet meedoen in een van de projectgroepen, aan te laten haken.”

6. Waar staan we over één jaar?
“Ik hoop dat we dan met elkaar de CSRD-rapportage goed kunnen invullen via een eenduidige template. En ik verwacht dat we helderheid hebben over de CO2-uitstoot en welke middelen we wanneer kunnen inzetten om die uitstoot te verlagen. Want duurzaam schadeherstel de gangbare praktijk laten worden, dat is het uiteindelijke doel.”

LEES MEER

Wat is het Manifest Duurzaam Schadeherstel?

Tijdens de Schadedag op 7 juni 2023 ondertekenden de drie brancheorganisaties NIVRE, Schoonmakend Nederland en het Verbond van Verzekeraard het Manifest Duurzaam Schadeherstel. Zij spraken daarin de intentie uit dat duurzaam schadeherstel de gangbare praktijk wordt bij het afhandelen van schade. Dat kan door te herstellen in plaats van te vervangen, maar duurzaam herstel houdt veel meer in. Hoe kunnen de diverse ketenpartners de afvalberg verminderen? En is het mogelijk om meer ‘op afstand’ te werken en zodoende het aantal kilometers te reduceren?

Begin dit jaar gingen drie werkgroepen aan de slag:

  1. Mobiliteit & mens
  2. Energie materieel
  3. Circulariteit materiaal

In de eerste fase, die tot de zomer loopt, genereren die werkgroepen zoveel mogelijk ideeën om de CO2-uitstoot te beperken. In de tweede fase, die na de zomer van start gaat, worden er pilots voorbereid, die op 1 januari 2025 van start gaan. 

Gerelateerd