Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met principeakkoord cao schoonmaak- en glazenwassersbranche 2022-2024

Nieuws 20 december 2021

Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met principeakkoord cao schoonmaak- en glazenwassersbranche 2022-2024

De leden van Schoonmakend Nederland hebben bijna unaniem ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche 2022-2024. De leden brachten hun stem uit tijdens een online Algemene Ledenvergadering (ALV) onder leiding van voorzitter Piet Adema. Het is nu wachten op de instemming van de leden van CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak om de cao definitief te verklaren. De verwachting is dat dit na 10 januari 2022 bekend is.

Na een uitgebreide toelichting door 1e onderhandelaar Rob Westerlaken op de gemaakte afspraken en de beantwoording van een aantal vragen van leden, stemden maar liefst 97% van de aanwezigen in met het principeakkoord. Rob Westerlaken: ‘Een prachtige score. Doel van de onderhandelingen was een cao voor een aantrekkelijke sector waarin het goed ondernemen, werken en ontwikkelen is. De gemaakte afspraken zijn – in de context van de toenemende arbeidsmarktkrapte, inflatie en verhoging van het minimumloon – goed voor onze werkgevers, onze schoonmakers en voor onze samenleving. Dat ook de leden dit als zodanig beoordelen, stemt me meer dan tevreden.’

Experts

Onderscheidend in de markt

Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: ‘Dit principeakkoord is tot stand gekomen na een intensief, soms spannend, onderhandelingstraject. Met dit akkoord kunnen we – samen met bonden – verder bouwen aan een vooruitstrevende en toekomstgerichte schoonmaaksector. Met een fors hoger uurloon dan in vergelijkbare branches, uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden en een aantal sociale en innovatieve afspraken om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, zijn we sterk onderscheidend in de markt. Ondernemers en medewerkers in onze sector gaan er met dit akkoord echt op vooruit.’

Dankwoord

Adema: ‘Ik wil alle betrokkenen bedanken voor het (pro)actief meedenken en de specialistische ondersteuning. Dank aan de permanente cao-commissie voor hun grote inzet en betrokkenheid, dank aan de HR- en financiële specialisten van de grote en mkb-bedrijven, en dank aan de (juridisch) specialisten van Schoonmakend Nederland. Onze vereniging is zo sterk als haar leden gezamenlijk. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar – vooral in deze onzekere coronatijden – blijven versterken.’

Belangrijkste afspraken onder elkaar:

 • Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven en instroom te bevorderen, worden de lonen op 1 april 2022 met 3,4% verhoogd, op 1 april 2023 met 2,75% en op 1 april 2024 met 1,5%. De cao is voor 2,5 jaar afgesloten tot 1 juli 2024, dat geeft rust en stabiliteit in de sector. Let op! In mei 2023 is een extra loonsverhoging afgesproken boven op de lopende afspraken. Ook is afgesproken dat de loonsverhoging op 1 april 2024 vervalt. In dit bericht vind je een overzicht van de afspraken.
 • De eindejaarsuitkering stijgt met 0,3% per 1 januari 2022, 0,25% per 1 januari 2023 en 0,25% per 1 januari 2024. 
 • Om het voor jongeren aantrekkelijk te maken in de sector worden per 1 april 2022 de jeugdlonen verhoogd:  
  • 20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon; 
  • 19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon; 
  • 18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon; 
  • 17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon.
 • Om instroom in de sector verder te bevorderen is afgesproken dat vakantiekrachten, studenten en scholieren tot aan de vakvolwassen leeftijd (20 jaar) kunnen kiezen om het loon wekelijks uitbetaald te krijgen. Daarnaast kunnen naast vakantiekrachten ook studenten en scholieren een all-in loon ontvangen.
 • Vanaf 1 januari 2023 ontvangen schoonmaakmedewerkers in de hotelsector die werken op een feestdag een hogere feestdagentoeslag (150%). 
 • Voor werknemers die ouder zijn en het schoonmaakwerk zwaar vinden, hebben we de Eerder Stoppen met Werken-regeling verruimd. Medewerkers kunnen ervoor kiezen om maximaal 2 jaar (was 1 jaar) voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig (of gedeeltelijk) te stoppen met werken. Aan de regeling wordt een financieel consulent gekoppeld die de medewerkers inzicht geeft in de financiële gevolgen als ze overwegen gebruik te maken van de regeling. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
 • Cao-partijen stellen vanaf 1 januari 2023, via een verhoging van de RAS-premie met 0,3%, een geoormerkt bedrag beschikbaar voor een nader uit te werken Generatiepact-regeling (GP). Ook deze regeling maakt het voor oudere werknemers mogelijk om minder te werken en meer hersteltijd te krijgen.
 • Om meer aandacht te hebben voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid (medewerker en (leidinggevende) werkgever) in de beheersing van verzuim, wordt de expertise en focus van de verzuimcommissie verlegd naar kort verzuim (verzuim in eerste zes weken). Cao-partijen geven het thema grijs en kort verzuim via de commissie ziekteverzuim meer aandacht. Onder meer via onderzoek naar kort verzuim en de daarbij behorende problematieken. De commissie adviseert cao-partijen rondom kort verzuim. De controlerol van de commissie ten aanzien van de bezwaarprocedure 2e jaar en 90% loondoorbetaling vervalt per 1 januari 2022. 
 • Medewerkers die op of na 1 april 2021 ziek zijn geworden, krijgen met ingang van het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaald (was 90%). Hier tegenover staat dat met ingang van het tweede halfjaar van de arbeidsongeschiktheid de opbouw van de bovenwettelijke verlofdagen stopt. Voor medewerkers die vóór 1 april 2021 in het tweede ziektejaar zitten, geldt de oude regeling.
 • Om het voor medewerkers van met een andere religieuze achtergrond aantrekkelijk te maken te komen werken in de sector hebben zij de mogelijkheid verlof op te nemen op een niet-christelijke dag, mits de continuïteit van het werk op de locatie geborgd blijft. 
 • Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (zoals (schoon)broers/zussen) heeft de medewerker recht op 1 dag betaald verlof. Als het overlijden tot een noodzakelijke reis naar het buitenland leidt, kan de medewerker hiervoor verlof opnemen. Ook is geregeld dat je vrij krijgt op de dag dat je trouwt.  

Scholing en opleiding 

Om het voor werknemers aantrekkelijk te maken te blijven werken in de branche, investeren we in scholing en opleiding: 

 • De mogelijkheid voor een opleiding Nederlandse taal wordt voortgezet. 
 • De RAS stelt een budget beschikbaar voor de ontwikkeling van een opleiding digitale vaardigheden (inclusief eindtermen). 
 • De RAS ontwikkelt een herhaling op de basis(vak)opleiding, waarin meer aandacht is voor arbo en ergonomie. Ook doet de RAS een voorstel voor een terugkomdag. Deze dag, die 1 keer per 2 jaar plaatsvindt, heeft tot doel van elkaar te leren door het delen van kennis en (praktijk)ervaring.
 • Cao-partijen stellen opnieuw via de RAS een bedrag beschikbaar om de brede inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Dit om werknemers in de gelegenheid te stellen om ook opleidingen te volgen voor andere functies dan binnen de schoonmaak beschikbaar zijn. 
 • Cao-partijen willen het vakmanschap breder ontwikkelen. Dit gaat verder dan een opleiding. Ook het opdoen van praktijkkennis en -ervaring is essentieel. Om de ontwikkeling van breder vakmanschap te stimuleren zijn de volgende zaken van belang: 
  • Continueren van het Goede Gesprek 
  • Opzetten van een Skillspaspoort/Work-ID 
  • Certificeren van praktijkkennis en -ervaring

Voor dit laatste werkt de RAS een voorstel uit voor een professionele leeromgeving in de sector in de vorm van een (virtueel) Schoonmaak Leerhuis. 

 • Schoonmakers die de ambitie hebben om zich door te ontwikkelen, krijgen daarvoor de ruimte.  Dat geldt ook voor schoonmakers die een leidinggevende positie ambiëren, zonder dat hieruit de verplichting voortvloeit dat de medewerker ook automatisch doorstroomt naar die leidinggevende positie. Dit is altijd ter beoordeling van de werkgever.

Gerelateerd